Dell Studio XPS 435 MT Service Manual download

For devices:Dell Studio XPS 435 MT
Manual type:Service Manual
Pages:42
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 42
Dell Studio XPS™ 435MT
- Instrukcja serwisowa
Uwagi, przestrogi i ostrze
ż
enia
Informacje zawarte w tym dokumencie mog
ą
ulec zmianie bez uprzedzenia.
© 2008 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeż
one.
Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.
Znaki towarowe u
ż
yte w tym tekcie:
Dell
, logo
DELL
i
Studio
XPSs
ą
znakami towarowymi firmy Dell Inc.;
Intel
jest zarejestrowanym znakiem towarowym a
SpeedStep
znakiem
towarowym firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach;
Microsoft
i
Windows
s
ą
znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Tekst mo
ż
e zawiera
ć
tak
ż
e inne znaki towarowe i nazwy towarowe odnosz
ą
ce si
ę do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie
ro
ś
ci sobie
żadnych praw do znaków i nazw towarowych innych niż
jej w
ł
asne.
Model DCMMF
Pa
ździernik 2008
Wersja A00
Przegl
ą
d techniczny
Przed rozpocz
ę
ciem
Zak
ł
adanie pokrywy komputera
Zak
ł
adanie panelu przedniego
Wymiana modu
ł
u pami
ę
ci (modu
ł
ów pami
ę
ci)
Wymiana karty PCI/PCI Express Card
Wymiana nap
ę
dów
Wymiana przedniego panelu we/wy
Wymiana wentylatorów
Wymiana procesora
Monta
ż
p
ł
yty systemowej
Wymiana baterii
Monta
ż
zasilacza
Zak
ł
adanie gumowej podk
ł
adki
Konfiguracja systemu
UWAGA:
Napis UWAGA wskazuje wa
ż
n
ą
informacj
ę
,
która pozwala lepiej wykorzystać
posiadany komputer.
PRZESTROGA:
PRZESTROGA oznacza mo
ż
liwo
ść
uszkodzenia sprz
ę
tu lub utraty danych, a tak
że przedstawia sposób uniknię
cia problemu.
OSTRZE
Ż
ENIE:
OSTRZE
ŻENIE informuje o sytuacjach, w których wystę
puje ryzyko uszkodzenia mienia, obra
ż
e
ń
cia
ł
a lub
ś
mierci.
Sample