Dell Studio XPS 435 MT Service Manual download

Manual type:Service Manual
Pages:42
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 42
Dell Studio XPS™ 435MT Servisni priruč
nik
Napomene, upozorenja i znakovi opreza
Informacije navedene u ovom dokumentu podlo
ž
ne su promjeni bez prethodne obavijesti.
© 2008 Dell Inc. Sva prava pridrž
ana.
Bilo kakvo umno
ž
avanje ovog materijala bez pismenog dopu
š
tenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.
Za
š
titni znakovi kori
š
teni u ovom tekstu:
Dell
,
DELL
logo i
Studio XPS
za
š
titni su znakovi tvrtke Dell Inc.;
Intel
je registrirani za
š
titni znak, a
SpeedStep
za
š
titni znak tvrtke Intel
Corporation u SAD-u i drugim zemljama;
Microsoft
i
Windows
su ili za
š
titni znakovi ili registrirani za
š
titni znakovi tvrtke korporacije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Dr
ž
avama
i/ili drugim zemljama.
Ostali za
š
titni znakovi i za
š
ti
ć
eni nazivi koji se koriste u ovom dokumentu ozna
č
avaju ili dru
š
tva koji su vlasnici tih znakova ili njihove proizvode. Tvrtka Dell Inc. odri
č
e se bilo
kakvih vlasni
č
kih interesa za navedene za
š
titne znakove i za
š
ti
ć
ene nazive, osim vlastitih.
Model DCMMF
listopad 2008
Rev. A00
Tehni
č
ki pregled
Prije po
č
etka
Zamjena pokrova ra
č
unala
Zamjena prednje plo
č
e
Zamjena memorijskih modula
Zamjena PCI Express kartice
Zamjena pogona
Uklanjanje prednje ulazno/izlazne plo
č
e
Zamjena ventilatora
Zamjena procesora
Zamjena mati
č
ne plo
č
e
Zamjena baterije
Ponovno priklju
č
ivanje napajanja
Monta
ž
a gumenih nosa
č
a
Postavljanje sustava
NAPOMENA:
NAPOMENA ukazuje na va
ž
ne informacije koje vam poma
ž
u da koristite svoje ra
č
unalo na bolji na
č
in.
UPOZORENJE:
OBAVIJEST ozna
č
ava mogu
ć
e o
š
te
ć
enje hardvera ili gubitak podataka i otkriva kako izbje
ć
i neki problem.
OPREZ:
OPREZ ukazuje na mogu
ć
e o
š
te
ć
enje imovine, tjelesne povrede ili smrt.
Sample
This manual is suitable for devices