Dell Studio XPS 435 MT Service Manual download

For devices:Dell Studio XPS 435 MT
Languages:Czech
Manual type:Service Manual
Pages:42
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 42
Servisní příručka Dell Studio XPS™ 435MT
Poznámky, výstrahy a varování
Informace v tomto dokumentu mohou být změ
n
ě
ny bez p
ředchozího upozornění.
© 2008 Dell Inc. Vechna práva vyhrazena.
Jakákoli reprodukce těchto materiálů bez písemného souhlasu společ
nosti Dell Inc. je p
řísně zakázána.
Obchodní známky použité v tomto textu:
Dell
, logo
DELL
a
Studio XPS
jsou obchodní známky společ
nosti Dell Inc.;
Intel
je registrovaná obchodní známka a
SpeedStep
je obchodní
známka společ
nosti Intel Corporation v USA a dal
ších zemích;
Microsoft
a
Windows
jsou bud' ochranné známky nebo registrované ochranné známky společ
nosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích.
Dal
ší ochranné známky a obchodní názvy mohou v tomto dokumentu odkazovat na společnosti vlastnící tyto známky a názvy nebo na jejich produkty. Společ
nost Dell Inc. se z
říká
jakéhokoli zájmu na vlastnictví ochranných známek a obchodních názvů jiných než svých vlastních.
Model DCMMF
Říjen 2008
Revize A00
Technický p
ř
ehled
Ne
ž
za
č
nete
Vým
ě
na krytu po
č
íta
č
e
Vým
ě
na p
ř
edního panelu
Vým
ě
na pam
ěť
ových modul
ů
Vým
ě
na karty PCI Express
Vým
ě
na diskových jednotek
Vým
ě
na p
ř
edního vstupního/výstupního panelu
Vým
ě
na ventilátor
ů
Vým
ě
na procesoru
Vým
ě
na základní desky
Vým
ě
na baterie
Vým
ě
na napájecího zdroje
Vým
ě
na gumové patky
Nastavení systému
POZNÁMKA:
POZNÁMKA označ
uje d
ů
le
žité informace, které pomáhají lepšímu využití počítač
e.
UPOZORN
ĚNÍ:
UPOZORN
ĚNÍ označ
uje nebezpe
čí poškození hardwaru nebo ztráty dat a popisuje, jak se lze problému vyhnout.
VAROVÁNÍ:
VAROVÁNÍ upozorň
uje na mo
žné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.
Sample