Dell Studio Slim D540S Service Manual download

Languages: Turkish
Manual type:Service Manual
Pages:39
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 39
Dell Studio™ Slim 540s Servis Kı
lavuzu
Notlar, Bildirimler ve Uyar
ı
lar
Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değ
i
ş
tirilebilir.
© 2008 Dell Inc. Tüm hakları
sakl
ı
d
ı
r.
Dell Inc.'
ı
n yaz
ı
l
ı
izni olmadan bu materyallerin herhangi bir
şekilde çoğ
alt
ı
lmas
ı
kesinlikle yasakt
ı
r.
Bu metinde kullan
ı
lan ticari markalar:
Dell
,
DELL
logosu ve
Dell Studio,
Dell Inc.
ş
irketinin ticari markalar
ı
d
ı
r;
Intel,
Intel Corporation'
ı
n ABD'deki ve di
ğer ülkelerdeki tescilli ticari
markas
ı
d
ı
r;
Microsoft
ve
Windows
, Microsoft Corporation'
ı
n ABD'deki ve/veya di
ğer ülkelerdeki ticari markaları
veya tescilli ticari markalar
ı
d
ı
r.
Bu belgede, marka ve adlar
ın sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için baş
ka ticari marka ve ticari adlar kullan
ı
labilir. Dell Inc. kendine ait olanlar
ı
n d
ışı
ndaki ticari
markalar ve ticari isimlerle ilgili hiçbir mülkiyet hakkı
olmad
ığı
n
ı
beyan eder.
Model DCSLA
A
ğustos 2008
Rev. A00
Teknik Özelliklere Genel Bak
ış
Ba
ş
lamadan Önce
Bilgisayar
ı
n Kapa
ğı
n
ı
Takma
Replacing the Support Bracket
Ön Paneli De
ğ
i
ş
tirme
Bellek Modüllerini De
ğ
i
ş
tirme
PCI/PCI Express Kartlar
ı
n
ı
De
ğ
i
ş
tirme
Sürücüleri De
ğ
i
ş
tirme
Fanlar
ı
De
ğ
i
ş
tirme
Ön G/Ç Panelini Takma
İş
lemciyi De
ğ
i
ş
tirme
Sistem Kart
ı
n
ı
De
ğ
i
ş
tirme
Güç Kayna
ğı
n
ı
De
ğ
i
ş
tirme
Pil De
ğ
i
ş
tirme
Lastik Aya
ğı
De
ğ
i
ş
tirme
Sistem Kurulumu
NOT:
NOT, bilgisayar
ı
n
ı
zdan daha fazla yararlanman
ı
za yard
ım eden önemli bilgilere iş
aret eder.
D
İ
KKAT:
B
İ
LD
İ
R
İ
M, ya donan
ı
mda olas
ı
hasar
ı
ya da veri kayb
ı
n
ı
belirtir ve size, bu sorunu nas
ıl önleyeceğ
inizi anlat
ı
r.
UYARI:
UYARI, olas
ı
maddi hasar, ki
şisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamı
na gelir.
Sample
This manual is suitable for devices