Dell Studio Slim D540S Service Manual download

Languages: Slovak
Manual type:Service Manual
Pages:39
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 39
Servisná príručka k zariadeniu Dell Studio™ Slim 540s
Poznámky, oznámenia a upozornenia
Informácie v tejto príručke sa môž
u zmeni
ť bez predchádzajúceho upozornenia.
©
2008 Dell Inc. V
šetky práva vyhradené
Reprodukcia týchto materiálov č
ohoko
ľvek akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Dell Inc. je prísne zakázaná.
Ochranné známky použité v tomto texte:
Dell
, logo
DELL
a
Dell Studio
sú ochranné známky spoloč
nosti Dell Inc.
Intel
je registrovaná ochranná známka spoloč
nosti Intel
Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách.
Microsoft
a
Windows
sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených
štátoch alebo v iných krajinách
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sa v tejto príručke môž
u pou
žívať
ako odkazy na spolo
čnosti, ktoré si uplatňujú nárok na tieto známky a názvy alebo ich výrobky.
Spolo
č
nos
ť Dell Inc. sa zrieka akéhokoľvek vlastníckeho nároku na iné než vlastné ochranné známky a obchodné názvy.
Model DCSLA
August 2008
Rev. A00
Technický preh
ľ
ad
Skôr ne
ž
za
č
nete
Výmena krytu po
č
íta
č
a
Výmena podpornej konzoly
Výmena predného panela
Výmena pamä
ť
ových modulov
Výmena karty PCI/PCI Express
Výmena jednotiek
Výmena ventilátorov
Výmena predného panela V/V
Výmena procesora
Výmena systémovej dosky
Opätovné osadenie napájacieho zdroja
Výmena batérie
Výmena gumovej no
ž
i
č
ky
Nastavenie systému
POZNÁMKA:
POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepš
ie vyu
ž
itie po
čítač
a.
OZNÁMENIE:
OZNÁMENIE naznač
uje,
ž
e existuje riziko po
škodenia hardvéru alebo straty údajov a ponúka spôsob, ako problému zabráni.
UPOZORNENIE:
UPOZORNENIE nazna
č
uje mo
žné poškodenie majetku, poranenie osôb alebo smrť
.
Sample
This manual is suitable for devices