Dell Studio Slim D540S Service Manual download

Manual type:Service Manual
Pages:40
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 40
Dell Studio™ Slim 540s
-Instrukcja serwisowa
Uwagi, ostrze
ż
enia i przestrogi
Informacje zawarte w tym dokumencie mog
ą
zosta
ć
zmienione bez uprzedzenia.
© 2008 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeż
one.
Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.
Znaki towarowe u
ż
yte w tym tekcie:
Dell
, logo
DELL
i
Dell Studio
s
ą
znakami towarowymi firmy Dell Inc.;
Intel
jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Intel Corporation w
U.S.A i innych krajach;
Microsoft
i
Windows
s
ą
znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach.
Tekst mo
ż
e zawiera
ć
tak
ż
e inne znaki i nazwy handlowe odnosz
ą
ce si
ę do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie roś
ci
sobie
żadnych praw do znaków i nazw handlowych innych niż
jej w
ł
asne..
Model: DCSLA
Sierpie
ń 2008
Wersja A00
Przegl
ą
d techniczny
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
Zak
ł
adanie pokrywy komputera
Wyjmowanie uchwytu mocuj
ą
cego
Zak
ł
adanie panelu przedniego
Wymiana modu
ł
u pami
ę
ci (modu
ł
ów pami
ę
ci)
Wymiana karty PCI/PCI Express Card
Wymiana nap
ę
dów
Wymiana wentylatorów
Wymiana przedniego panelu we/wy
Wymiana procesora
Wymiana p
ł
yty systemowej
Monta
ż
zasilacza
Wymiana baterii
Zak
ł
adanie gumowej podk
ł
adki
Konfiguracja systemu
UWAGA:
UWAGA wskazuje na wa
ż
n
ą
informacj
ę
,
która pozwala lepiej wykorzystać
posiadany system komputerowy.
POUCZENIE:
OSTRZE
Ż
ENIE wskazuje na mo
ż
liwo
ść
uszkodzenia sprz
ę
tu lub utraty danych i informuje o sposobie unikni
ę
cia problemu.
OSTRZE
Ż
ENIE:
PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których wystę
puje ryzyko uszkodzenia sprz
ę
tu, obra
ż
e
ń
lub
ś
mierci.
Sample
This manual is suitable for devices