Dell Studio Slim D540S Service Manual download

Manual type:Service Manual
Pages:39
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 39
Servisni priru
čnik za Dell Studio™ Slim 540s
Napomene, obavijesti i mjere opreza
Informacije navedene u ovom dokumentu podlo
ž
ne su promjeni bez prethodne obavijesti.
© 2008 Dell Inc. Sva prava pridrž
ana.
Bilo kakvo umno
ž
avanje ovog materijala bez pismenog doputenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.
Zatitni znakovi koriteni u ovom tekstu:
Dell
,
DELL
logo i
Dell Studio
zatitni su znakovi tvrtke Dell Inc.;
Intel
je registrirani zatitni znak tvrtke Intel Corporation u SAD-u i drugim
zemljama;
Microsoft
i
Windows
su ili zatitni znakovi ili registrirani zatitni znakovi tvrtke korporacije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Dr\xfe avama i/ili drugim zemljama.
Ostali zatitni znakovi i zati
ć
eni nazivi koji se koriste u ovom dokumentu ozna
č
avaju ili drutva koji su vlasnici tih znakova ili njihove proizvode. Tvrtka Dell Inc. odri
č
e se bilo kakvih
vlasni
č
kih interesa za navedene zatitne znakove i zati
ć
ene nazive, osim vlastitih.
Model DCSLA
Kolovoz 2008
Rev. A00
Tehni
č
ki pregled
Prije po
č
etka
Uklanjanje pokrova ra
č
unala
Izmjena potpornog nosa
č
a
Zamjena prednje plo
č
e
Zamjena memorijskih modula
Izmjena PCI/PCI Express kartice(a)
Zamjena diskova
Zamjena ventilatora
Uklanjanje prednje ulazno/izlazne plo
č
e
Zamjena procesora
Zamjena mati
č
ne plo
č
e
Ponovno priklju
č
ivanje napajanja
Ponovno postavljanje baterije
Monta
ž
a gumenih nosa
č
a
Postav sustava
NAPOMENA:
NAPOMENA ukazuje na va
ž
ne informacije koje vam poma
ž
u da koristite svoje ra
č
unalo na bolji na
č
in.
OBAVIJEST:
OBAVIJEST ozna
č
ava mogu
ć
e o
š
te
ć
enje hardvera ili gubitak podataka i otkriva kako izbje
ć
i neki problem.
OPREZ:
OPREZ ozna
č
ava mogu
ć
e o
š
te
ć
enje imovine, osobne ozljede ili smrt.
Sample
This manual is suitable for devices