Dell Studio Slim D540S Service Manual download

Languages: Czech
Manual type:Service Manual
Pages:39
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 39
Servisní příručka Dell Studio™ Slim 540s
Poznámky, upozornění a varování
Informace v tomto dokumentu se mohou bez p
ředchozího upozornění změ
nit.
© 2008 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.
Jakákoli reprodukce těchto materiálů bez písemného povolení společ
nosti Dell Inc. je p
řísně zakázána.
Obchodní známky použité v tomto textu:
Dell
, logo
DELL
a
Dell Studio
jsou obchodní známky společ
nosti Dell Inc.;
Intel
je registrovaná obchodní známka společ
nosti Intel
Corporation v USA a dal
ších zemích;
Microsoft
a
Windows
jsou bu
ď ochranné známky, nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
V tomto dokumentu mohou být použ
ity dal
ší ochranné známky a obchodní názvy buď s odkazem na právnické osoby a organizace, které uplatňují na dané ochranné známky a
obchodní názvy nárok, nebo s odkazem na jejich produkty. Společ
nost Dell Inc. se z
říká všech vlastnických nároků na ochranné známky a obchodní značky jiné než vlastní.
Model: DCSLA
Srpen 2008
Rev. A00
Technický p
ř
ehled
D
ř
íve ne
ž
za
č
nete
Vým
ě
na krytu po
č
íta
č
e
Vým
ě
na nosného dr
ž
áku
Vým
ě
na p
ř
edního panelu
Vým
ě
na pam
ěť
ových modul
ů
Vým
ě
na karet PCI/PCI Express
Vým
ě
na diskových jednotek
Vým
ě
na ventilátor
ů
Vým
ě
na p
ř
edního vstupního/výstupního panelu
Vým
ě
na procesoru
Vým
ě
na základní desky
Vým
ě
na napájecího zdroje
Vým
ě
na baterie
Vým
ě
na gumové patky
Nastavení systému
POZNÁMKA:
POZNÁMKA označ
uje d
ů
le
žité informace, které pomáhají lepšímu využití počítač
e.
UPOZORN
ĚNÍ:
UPOZORN
ĚNÍ označ
uje nebezpe
čí poškození hardwaru nebo ztráty dat a popisuje, jak se lze problému vyhnout.
VAROVÁNÍ:
VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.
Sample
This manual is suitable for devices