Dell Precision T1500 Service Manual download

Languages: Turkish
Manual type:Service Manual
Pages:48
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 48
Dell Precision™ İş İ
stasyonu T1500 Servis El Kitab
ı
Not, Dikkat ve Uyar
ı
lar
Dell™ n Serisi bilgisayar satı
n ald
ı
ysan
ı
z, bu belgede yer alan Microsoft
®
Windows
®
i
şletim sistemlerine yönelik başvurular geçerli değ
ildir.
Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değ
i
ş
tirilebilir.
© 2009 Dell Inc. Tüm hakları
sakl
ı
d
ı
r.
Dell Inc.
ı
n yaz
ı
l
ı
izni olmadan bu materyallerin herhangi bir
şekilde çoğ
alt
ı
lmas
ı
kesinlikle yasakt
ı
r.
Bu metinde kullan
ı
lan ticari markalar:
Dell
,
DELL
logosu,
Dell Precision
, Dell Inc.
ı
n ticari markalar
ı
d
ı
r;
ATI FirePro
, Advanced Micro Devices, Inc.
ı
n ticari markas
ı
d
ı
r;
Intel
ve
Core
, Intel
Corporation'
ı
n ticari markalar
ı
veya tescilli ticari markalar
ı
d
ı
r;
Blu-ray Disc
, Blu-ray Disc Association'
ı
n ticari markas
ı
d
ı
r;
Microsoft
,
Windows,
Windows Vista
ve
Windows Vista
ba
ş
lat
düğ
mesi,
A.B.D. ve/veya di
ğer ülkelerde Microsoft Corporation'ı
n ticari markalar
ı
veya tescilli ticari markalar
ı
d
ı
r.
Bu belgede, marka ve adlar
ın sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için baş
ka ticari marka ve ticari adlar kullan
ı
labilir. Dell Inc. kendine ait olanlar
ı
n d
ışı
ndaki ticari
markalar ve ticari isimlerle ilgili hiçbir mülkiyet hakkı
olmad
ığı
n
ı
beyan eder.
Aral
ık 2009
Rev. A00
Bilgisayar
ı
n
ı
zda Çal
ış
ma
Parçalar
ı
Ç
ı
karma ve Takma
Sistem Kart
ı
Yerle
ş
imi
Özellikler
Tan
ı
lamalar
Sistem Kurulumu
Parolalar
NOT:
NOT, bilgisayar
ı
n
ı
zdan daha fazla yararlanman
ı
za yard
ım eden önemli bilgilere iş
aret eder.
D
İ
KKAT:
D
İ
KKAT, donan
ı
ma gelebilecek olas
ı hasara veya yönergelerin izlenmemesi halinde meydana gelebilecek veri kaybı
na i
ş
aret eder.
UYARI:
UYARI, meydana gelebilecek olas
ı
maddi hasar, ki
şisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamı
na gelir.
Sample
This manual is suitable for devices