Dell Precision T1500 Service Manual download (Page 4 of 49)

Languages: Swedish
Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 4 of 49
Startmeny
Via startmenyn kan du ange en startsekvens som endast används för den aktuella starten utan att öppna systeminställningsprogrammet. Du kan även
Enabled
(aktiverat))
USB Storage
Function (USB-
lagringsfunktion)
(Standardinställning:
Enabled
(aktiverat))
Aktiverar eller inaktiverar stöd för USB
-masslagringsenheter.
Onboard Audio
Controller (inbyggd
ljudstyrenhet)
(Standardinställning:
Enabled
(aktiverat))
Aktiverar eller inaktiverar den inbyggda ljudstyrenheten.
Onboard LAN
Controller (inbyggd
LAN-styrenhet)
(Standardinställning:
Enabled
(aktiverat))
Aktiverar eller inaktiverar den inbyggda nätverksstyrenheten.
Onboard LAN Boot
ROM (inbyggd LAN-
start-ROM)
(Standardinställning:
Disabled
(inaktiverat))
Aktiverar eller inaktiverar start-ROM-
minnet för den inbyggda nätverksstyrenheten.
Onboard Serial Port
(inbyggd serieport)
(Standardinställning:
Auto
(automatiskt))
Anger hur serieporten fungerar.
När inställningen
Off
är vald är porten inaktiverad. När Auto, standardinställningen, är vald konfigureras en kontakt automatiskt till
en viss beteckning (COM1 eller
COM3
).
Power Management (energisparfunktioner)
ACPI Suspend Type
(ACPI-
väntetyp)
(Standardinställning:
S3
)
Anger vänteläget för datorn. Alternativen är
S1
, ett vänteläge där datorn körs i energisparläge, och
S3
, ett vänteläge där
strömmen reduceras eller stängs av för många komponenter. Systemminnet är emellertid aktivt.
AC Recovery
(strömåterställning)
(Standardinställning:
Off
(inaktiverat))
Bestämmer hur systemet svarar när nätström tillförs igen efter ett strömavbrott. När alternativet
Off
(av) är valt fortsätter systemet
att vara avstängt när strömförsörjningen återställs. Du måste trycka på strömknappen på frontpanelen för att slå på systemet. När
alternativet
On
(på) är valt startar systemet när strömförsörjningen återställs. När alternativet
Last
(senaste) är valt återgår
systemet till det strömläge som användes för systemet när strömmen bröts.
Low Power Mode
(läge för låg
ström)
(Standardinställning:
Enabled
(aktiverat))
När
Low Power Mode
(energisparläge) är
aktiverat
startas inte datorn från
viloläge
eller
avstängt läge
vid
fjärraktiveringshändelser via den inbyggda nätverksstyrenheten.
Resume LAN
(återställ LAN)
(Standardinställning:
Enabled
(aktiverat))
Med det här alternativet kan datorn startas när ett nätverkskort eller ett modem med funktioner för fjärraktivering får en
aktiveringssignal.
Resume PS2
(återställ PS2)
(Standardinställning:
Enabled
(aktiverat))
Med det här alternativet kan datorn aktiveras från en PS2
-enhet.
Resume RTC
(återställ
realtidsklocka)
(Standardinställning:
Disabled
(inaktiverat))
Anger läge för automatisk start:
l
Auto Power On Date (datum för automatisk start) –
anger startdatum.
l
Auto Power On Time (tidpunkt för automatisk start) –
anger starttid.
Sample
This manual is suitable for devices