Dell Precision T1500 Service Manual download (Page 4 of 49)

Languages: Slovene
Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 4 of 49
Boot Menu (Zagonski meni)
Zagonski meni vam omogo
č
a, da nastavite enkratno zaporedje zagona, ne da bi vstopili v nastavitev sistema. S tem postopkom lahko tudi za
ž
enete
diagnostiko v ra
č
unalniku.
USB Storage
Function (Funkcija
shranjevanja na
USB)
(Privzeto:
Enabled
(Omogo
č
ena)
)
Omogo
č
i ali onemogo
č
i podporo za naprave USB za mno
ž
i
č
no shranjevanje.
Onboard Audio
Controller (Vgrajen
zvo
č
ni kontrolnik)
(Privzeto:
Enabled
(Omogo
č
en
))
Omogo
č
i ali onemogo
č
i vgrajeni krmilnik vgrajenega zvo
č
nega kontrolnika.
Onboard LAN
Controller
(Kontrolnik za
lokalno omre
ž
je na
mati
č
ni plo
šč
i)
(Privzeto:
Enabled
(Omogo
č
en
))
Omogo
č
i ali onemogo
č
i vgrajen kontrolnik za lokalno omre
ž
je.
Onboard LAN Boot
ROM (ROM za zagon
ra
č
unalnika prek
lokalnega omre
ž
ja)
(Privzeto:
Enabled
(Omogo
č
en
))
Omogo
č
i ali onemogo
č
i zagonski ROM vgrajenega omre
ž
nega krmilnika.
Onboard Serial Port
(Vgrajena zaporedna
vrata)
(Privzeto:
Auto
(Samodejno
))
Dolo
č
a na
č
in delovanja zaporednih vrat.
Mo
ž
nost Off (Izklopljena)
onemogo
č
i vrata
. Privzeta nastavitev Auto (Samodejno)
samodejno nastavi priklju
č
ek na dolo
č
eno
oznako (
COM1
ali
COM3
).
Power Management (Upravljanje porabe)
ACPI Suspend Type
(Vrsta mirovanja
ACPI-ja)
(privzeto:
S3
)
Dolo
č
i na
č
in mirovanja ra
č
unalnika. Mo
ž
nosti sta
S1
stanje mirovanja, v katerem ra
č
unalnik deluje v na
č
inu nizke porabe, in
S3
stanje mirovanja, v katerem je poraba ve
č
komponent zmanj
š
ana ali izklopljena, pomnilnik sistema pa ostane aktiven.
AC Recovery
(Obnovitev
napajanja)
(Privzeto:
Off
(Izklopljeno)
)
Dolo
č
i, kako se sistem odzove na ponoven vklop napajanja po izklopu. Mo
ž
nost
Off (Izklopljeno)
pove ra
č
unalniku, da ostane po
ponovnem vklopu napajanja izklopljen. Za vklop sistema morate pritisniti gumb za vklop na sprednji strani ra
č
unalnika. Mo
ž
nost
On
(Vklopljeno)
pove ra
č
unalniku, da se po ponovnem vklopu napajanja vklopi. Mo
ž
nost
Last (Zadnje)
pove ra
č
unalniku, da se vrne v
stanje napajanja, v katerem je bil tik pred izklopom.
Low Power Mode
(Na
č
in nizke
porabe)
(Privzeto:
Enabled
(Omogo
č
en
)
Ko je
na
č
in nizke porabe
vklopljen
, oddaljeni dogodki za bujenje ra
č
unalnika ne bodo ve
č
vklopili ra
č
unalnika iz stanja
mirovanja
ali
izklopa
prek vgrajenega omre
ž
nega kontrolnika.
Resume LAN (Omogo
č
i
prebujanje prek
lokalnega omre
ž
ja)
(Privzeto:
Enabled
(Omogo
č
eno
)
Omogo
č
a vklop ra
č
unalnika, ko kontrolnik omre
ž
nega vmesnika (NIC) ali modem, ki podpira oddaljeno bujenje, prejme signal za
bujenje.
Resume PS2 (Omogo
č
i
prebujanje prek
naprave PS2)
(Privzeto:
Enabled
(Omogo
č
en
))
Omogo
č
a vklop ra
č
unalnika zaradi dejavnosti naprave PS2.
Resume RTC (Omogo
č
i
prebujanje ob
opozorilu RTC)
(Privzeto:
Enabled
(Omogo
č
eno
))
Nastavi samodejna stanja vklopa na:
l
Auto Power On Date (Samodejni vklop ob datumu)
nastavi datum vklopa.
l
Auto Power On Time (Samodejni vklop ob uri)
nastavi
č
as vklopa.
Sample
This manual is suitable for devices