Dell Precision T1500 Service Manual download (Page 3 of 49)

Languages: Slovene
Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 3 of 49
System Date (Sistemski datum)
Nastavi datum ra
č
unalnika.
SATA-0
SATA-3
Prikazuje stanje samodejnega zaznavanja naprav SATA.
SATA Mode (Na
č
in SATA)
(privzeto:
AHCI
)
Dolo
č
a na
č
in delovanja interiranega kontrolnika SATA.
l
AHCI
l
ATA
l
RAID
Halt On (Zaustavitev)
(Privzeto:
All, But Keyboard (Vse, razen tipkovnice)
)
Dolo
č
a napake med samodejnim preskusom ob vklopu
(POST), pri katerih se mora ra
č
unalnik zaustaviti.
l
All Errors (Vse napake)
l
All, But Keyboard (Vse, razen napak tipkovnice)
Advanced BIOS Configuration (Dodatna konfiguracija BIOS-a)
CPU Information
(Informacije o CPE-
ju)
Omogo
č
i ali onemogo
č
i te funkcije:
l
tehnologijo Intel
®
Virtualization Technology (VT)
l
ve
č
nitnost dru
ž
be Intel
l
Intel SpeedStep™
l
izvr
š
evanje onemogo
č
enja bita
l
na
č
in Intel Turbo Mode
l
tehnologijo Intel C-State
Privzeta nastavitev je
Enabled (Omogo
č
eno)
.
Quick Boot (Hiter
zagon)
(Privzeto:
Enabled
(Omogo
č
en
))
Omogo
č
i ali onemogo
č
i obi
č
ajna sporo
č
ila v stanju POST.
Bootup Num-Lock
(Numlock ob zagonu)
(Privzeto:
Enabled
(Omogo
č
en
))
Ko je mo
ž
nost
omogo
č
ena
, se <Num Lock> samodejno vklopi ob
zagonu ra
č
unalnika.
Hard Disk Protection
(Za
šč
ita trdega
diska)
(Privzeto:
Enabled
(Omogo
č
ena
))
Omogo
č
i ali onemogo
č
i za
šč
ito trdega diska.
Boot Device Configuration (Konfiguracija zagonske naprave)
Hard Disk Boot Priority
(Prednost zagona s
trdega diska)
Nastavi prednost zagona s trdih diskov. Prikazani elementi so dinami
č
no
posodobljeni glede na zaznane trde diske.
CD/DVD Drives (Pogoni
CD/DVD)
Nastavi zagonsko prednost med priklju
č
enimi izmenljivimi napravami.
1st Boot Device through
3rd Boot Device (1. do
3. zagonska naprava)
Nastavi zagonsko zaporedje naprav. Navedene so samo zagonske naprave, ki
so priklju
č
ene na ra
č
unalnik.
Boot Menu Security
(Varnost zagonskega
menija)
(Privzeto:
Enabled
(Omogo
č
ena
))
Geslo
šč
iti zagonski meni,
č
e je nastavljeno nadzorni
š
ko geslo.
Advanced Chipset Features (Dodatne funkcije nabora vezij)
Initiate Graphics
Adapter (Zagon grafi
č
ne
kartice)
(Privzeto:
PCIE/PCI
)
Nastavi primarno grafi
č
no kartico, ko jih je v ra
č
unalniku ve
č
.
l
PCI/PCIE
l
PCIE/PCI
Integrated Peripherals (Vgrajene zunanje naprave)
USB Controller
(Kontrolnik USB)
(Privzeto:
Enabled
(Omogo
č
en
))
Vklopi ali izklopi vgrajen kontrolnik USB. Mo
ž
nost No Boot (Brez zagona) omogo
č
i kontrolnik, onemogo
č
i pa mo
ž
nost zagona z naprave
USB.
Sample
This manual is suitable for devices