Dell Precision T1500 Service Manual download (Page 2 of 49)

Languages: Slovene
Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 2 of 49
Nazaj na vsebino
Sistemske nastavitve
Priro
čnik za servisiranje za delovno postajo Dell Precision™ T1500
Pregled
Odpiranje nastavitve sistema
Mo
ž
nosti nastavitve sistema
Boot Menu (Zagonski meni)
Pregled
Nastavitev sistema uporabite:
l
za spreminjanje informacij o konfiguraciji sistema po dodajanju, spreminjanju ali odstranjevanju strojne opreme iz ra
č
unalnika,
l
za nastavitev ali spreminjanje mo
ž
nosti, ki jih izbere uporabnik, na primer uporabni
š
kega gesla,
l
za ogled koli
č
ine trenutno name
šč
enega pomnilnika ali nastavitev vrste name
šč
enega trdega diska.
Pred uporabo nastavitve sistema priporo
č
amo, da si zapi
š
ete informacije sistemskih nastavitev za kasnej
š
o referenco.
Odpiranje nastavitve sistema
1.
Vklopite (ali znova za
ž
enite) ra
č
unalnik.
2.
Ko se pojavi modri logotip DELL™, bodite pozorni na prikaz poziva za pritisk tipke F2.
3.
Ko se ta pojavi, takoj pritisnite <F2>.
4.
Č
e
č
akate predolgo in se pojavi logotip operacijskega sistema, po
č
akajte, dokler se ne prika
ž
e namizje programa Microsoft
®
Windows
®
. Nato
zaustavite ra
č
unalnik in poskusite znova.
Mo
ž
nosti nastavitve sistema
POZOR:
Nastavitve tega programa spreminjajte le,
č
e imate strokovno znanje s podro
č
ja ra
č
unalni
š
tva. Nekatere spremembe lahko povzro
č
ijo
nepravilno delovanje va
š
ega ra
č
unalnika.
OPOMBA:
Poziv za pritisk tipke F2 opozarja, da se je tipkovnica inicializirala. Ta poziv se lahko prika
ž
e zelo hitro, zato bodite pozorni in pravo
č
asno
pritisnite <F2>.
Č
e pritisnete <F2> pred prikazom poziva, pritisk tipke ne bo zaznan.
OPOMBA:
Odvisno od ra
č
unalnika in name
šč
enih naprav elementov, na
š
tetih v tem razdelku, morda ne bo v ra
č
unalniku ali pa ne bodo natan
č
no taki,
kot so prikazani tukaj.
Informacije o sistemu
System Info (Informacije o sistemu)
Prikazuje ime modela ra
č
unalnika.
BIOS Info (Informacije o BIOS-u)
Prikazuje razli
č
ico BIOS-a.
Service Tag (Servisna oznaka)
Prikazuje servisno
š
tevilko ra
č
unalnika.
Asset Tag (Oznaka sredstva)
Prikazuje oznako sredstva.
Processor Type (Vrsta procesorja)
Prikazuje vrsto procesorja.
Processor Speed (Hitrost procesorja)
Prikazuje hitrost procesorja.
Processor L2 cache (Drugonivojski predpomnilnik
procesorja)
Prikazuje velikost drugonivojskega predpomnilnika
procesorja.
Memory Installed (Name
šč
eni pomnilnik)
Prikazuje skupno velikost pomnilnika.
Memory Available (Razpolo
ž
ljivi pomnilnik)
Prikazuje pomnilnik, ki je na voljo v sistemu.
Memory Speed (Hitrost pomnilnika)
Prikazuje hitrost pomnilnika.
Memory Channel Mode (Na
č
in pomnilni
š
kega kanala)
Prikazuje na
č
ine pomnilni
š
kih kanalov.
¡
Enojen
¡
Dvojen
Memory Technology (Pomnilni
š
ka tehnologija)
Prikazuje vrsto pomnilnika v sistemu.
S
tandardne funkcije CMOS-a
System Time (Sistemski
č
as)
Nastavi
č
as ra
č
unalnika.
Sample
This manual is suitable for devices