Dell Precision T1500 Service Manual download

Languages: Slovene
Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 49
Priro
čnik za servisiranje za delovno postajo Dell Precision™ T1500
Opombe, previdnostni ukrepi in opozorila
Č
e ste kupili ra
čunalnik Dell™ n Series, lahko vse sklice na Microsoft®
Windows
®
v tem dokumentu prezrete.
Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
© 2009 Dell Inc. Vse pravice pridrž
ane.
Vsakr
š
no razmno
ž
evanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja dru
ž
be Dell Inc. je strogo prepovedano.
Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu:
Dell
, logotip
DELL,
Dell Precision
so blagovne znamke dru
ž
be Dell Inc.;
ATI FirePro
je blagovna znamka dru
ž
be Advanced Micro
Devices, Inc;
Intel
in
Core
sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki dru
ž
be Intel Corporation;
Blu-ray Disc
je blagovna znamka dru
ž
be Blu-ray Disc Association;
Microsoft
,
Windows,
Windows Vista
in
gumb start v programu
Windows Vista
so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke dru
ž
be Microsoft Corporation v Zdru
ž
enih dr
ž
avah in/ali
drugih dr
ž
avah.
V tem dokumentu se lahko uporabljajo tudi druge blagovne znamke in imena, ki se nana
š
ajo na pravne osebe, katerih last so te blagovne znamke ali imena, oziroma na njihove
izdelke. Dell Inc. se odreka kakr
š
nim koli lastni
š
kim interesom glede blagovnih znamk in imen, ki niso njegova last.
December 2009
Preg. A00
Posegi v ra
č
unalnik
Odstranjevanje in zamenjevanje delov
Postavitev sistemske plo
šč
e
Tehni
č
ni podatki
Diagnostika
Sistemske nastavitve
Gesla
OPOMBA
: OPOMBA ozna
č
uje pomembne informacije za u
č
inkovitej
š
o uporabo ra
č
unalnika.
POZOR:
POZOR ozna
č
uje mo
ž
nost po
š
kodb strojne opreme ali izgube podatkov ob neupo
š
tevanju navodil
.
OPOZORILO:
OPOZORILO ozna
č
uje mo
ž
nost po
š
kodbe lastnine, telesnih po
š
kodb ali smrti
.
Sample
This manual is suitable for devices