Dell Precision T1500 Service Manual download

Languages: Slovak
Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 49
Servisná príručka k zariadeniu Dell Precision™ Workstation T1500
Poznámky, upozornenia a výstrahy
Ak ste si zakúpili počítač radu Dell™ n, odkazy na operačné systémy Microsoft®
Windows
® uvedené v tomto dokumente sa na váš
po
čítač
nevz
ťahujú.
Informácie v tejto príručke sa môž
u zmeni
ť bez predchádzajúceho upozornenia.
© 2009 Dell Inc. Všetky práva vyhradené.
Reprodukcia týchto materiálov akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu firmy Dell Inc. je prísne zakázaná.
Ochranné známky použité v tomto texte:
Dell
, logo
DELL
,
Dell Precision sú ochranné známky spoloč
nosti
Dell Inc.;
ATI FirePro
je ochranná známka spoloč
nosti Advanced Micro
Devices, Inc;
Intel
a
Core
sú buď ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoloč
nosti Intel Corporation;
Blu-ray Disc
je obchodná znač
ka spolo
č
nosti Blu-ray Disc
Association;
Microsoft
,
Windows,
Windows Vista
,
a tla
č
idlo
Štart systému
Windows Vista
sú buď ochranné známky, alebo registrované ochranné známky spoloč
nosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch a iných krajinách.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy v tejto príručke sa môž
u pou
žívať
ako odkazy na spolo
čnosti, ktoré si uplatňujú nárok na tieto značky a názvy, alebo ako referencie
na ich produkty. Spolo
č
nos
ť Dell Inc. sa zrieka akéhokoľvek nároku na vlastníctvo iných než vlastných ochranných známok a obchodných názvov.
December 2009
Rev. A00
Servisný úkon v po
č
íta
č
i
Demontá
ž
a spätná montá
ž
č
astí
Usporiadanie systémovej dosky
Technické údaje
Diagnostika
Nastavenie systému
Heslá
POZNÁMKA:
POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú počítač
lep
š
ie vyu
žívať
.
UPOZORNENIE:
UPOZORNENIE poukazuje na mo
žné poškodenie hardvéru alebo stratu údajov, ak sa nebudete riadiť
pokynmi.
VÝSTRAHA:
VÝSTRAHA poukazuje na mož
nos
ť
po
š
kodenia majetku, zranenia alebo usmrtenia osoby.
Sample
This manual is suitable for devices