Dell Precision T1500 Service Manual download

Languages: Romanian
Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 49
Manual de service pentru Dell Precision™ Workstation T1500
Note, aten
ţ
ion
ă
ri
ş
i avertismente
Dac
ă
a
ţ
i achizi
ţionat un calculator Dell™ seria n, orice referinţ
e din prezentul document la sistemele de operare Microsoft
®
Windows
®
nu sunt aplicabile.
Informa
ţ
iile din acest document pot fi modificate f
ă
r
ă
notificare.
© 2009 Dell Inc. Toate drepturile rezervate.
Este strict interzis
ă
reproducerea sub orice form
ă
a acestui material f
ă
r
ă
autoriza
ţ
ia scris
ă
a Dell Inc.
M
ărcile comerciale utilizate în acest text:
Dell
, logo-ul
DELL,
Dell Precision
sunt m
ă
rci comerciale ale Dell Inc.;
ATI FirePro
este marc
ă
comercial
ă
a Advanced Micro Devices, Inc;
Intel
ş
i
Core
sunt fie m
ă
rci comerciale, fie m
ărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation;
Blu-ray Disc
este marc
ă
comercial
ă
a Blu-ray Disc Association;
Microsoft
,
Windows,
Windows
Vista
ş
i butonul de start
Windows Vista
sunt m
ă
rci comerciale sau m
ărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation din Statele Unite ale Americii ş
i/sau din alte
ţă
ri.
Alte m
ă
rci comerciale
şi denumiri comerciale pot fi utilizate în acest document pentru referire fie la entităţ
ile care au drepturi asupra m
ă
rcilor
ş
i denumirilor, fie la produsele
acestora. Dell Inc. neag
ă
orice interes de proprietate asupra m
ă
rcilor comerciale
ş
i denumirilor comerciale, cu excep
ţia celor care îi aparţ
in.
Decembrie 2009
Rev. A00
Efectuarea de lucr
ă
ri la calculatorul dvs.
Scoaterea
ş
i remontarea componentelor
Configura
ţ
ia pl
ă
cii de sistem
Specifica
ţ
ii
Diagnostics (Diagnosticare)
Configurarea sistemului
Parole
NOT
Ă
:
O NOT
Ă
indic
ă
informa
ţ
ii importante care v
ă
ajut
ă
s
ă
optimiza
ţ
i utilizarea calculatorului dvs.
ATEN
Ţ
IE:
O ATEN
Ţ
IONARE indic
ă
un pericol poten
ţ
ial de deteriorare a hardware-ului sau de pierdere a datelor dac
ă
nu se respect
ă
instruc
ţ
iunile.
AVERTISMENT:
UN AVERTISMENT indic
ă
un pericol poten
ţ
ial de deteriorare a bunurilor, de v
ă
t
ă
mare corporal
ă
sau de deces.
Sample
This manual is suitable for devices