Dell Precision T1500 Service Manual download (Page 5 of 49)

Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 5 of 49
Menu startowe
Menu startowe pozwala na ustawienie jednorazowej sekwencji
ł
adowania bez konieczno
ś
ci uruchamiania programu konfiguracji systemu. Z procedury tej
mo
ż
na tak
ż
e skorzysta
ć
w celu uruchomienia diagnostyki komputera.
Aby przej
ść
do programu konfiguracji systemu przy u
ż
yciu menu startowego:
1.
W
łą
cz lub uruchom ponownie komputer.
2.
Gdy zostanie wy
świetlone logo Dell™, naciś
nij natychmiast klawisz <F12>.
3.
Zaznacz opcj
ę
, aby uruchomi
ć
program konfiguracji systemu, a nast
ę
pnie naci
ś
nij klawisz <Enter>.
Powrót do spisu tre
ś
ci
(Ustawieniem
domy
ś
lnym jest:
Enabled
(W
łą
czone))
Resume RTC (Uruchom
ponownie RTC)
(Ustawieniem
domy
ś
lnym jest:
Disabled
(Wy
łą
czone)
Ustawianie automatycznych trybów uruchamiania na:
l
Auto Power On Date (Data automatycznego w
łą
czenia)
Ustawienie daty w
łą
czenia komputera.
l
Auto Power On Time (Czas automatycznego w
łą
czenia)
Ustawienie godziny w
łą
czenia komputera.
UWAGA:
Zmiany w menu startowym nie powoduj
ą
zmiany kolejno
ś
ci
ł
adowania zapisanej w programie konfiguracji systemu.
This manual is suitable for devices