Dell Precision T1500 Service Manual download (Page 4 of 49)

Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 4 of 49
jest:
PCIE/PCI
)
Integrated Peripherals (Zintegrowane urz
ą
dzenia peryferyjne)
USB Controller
(Kontroler USB)
(Ustawieniem
domy
ś
lnym jest:
Enabled
(W
łą
czone))
W
łą
czenie lub wy
łą
czenie wbudowanego kontrolera USB. Opcja No Boot (Bez uruchamiania) s
ł
u
ż
y do aktywacji kontrolera, ale
dezaktywuje mo
ż
liwo
ść
jego uruchamiania z urz
ą
dzenia USB.
USB Storage
Function (Funkcja
pami
ę
ci masowej
USB)
(Ustawieniem
domy
ś
lnym jest:
Enabled
(W
łą
czone))
W
łą
czenie lub wy
łą
czenie obs
ł
ugi urz
ą
dze
ń
pami
ę
ci masowej USB.
Onboard Audio
Controller
(Zintegrowany
kontroler d
ź
wi
ę
ku)
(Ustawieniem
domy
ś
lnym jest:
Enabled
(W
łą
czone))
W
łą
czenie lub wy
łą
czenie wbudowanego kontrolera audio.
Onboard LAN
Controller
(Zintegrowany
kontroler LAN)
(Ustawieniem
domy
ś
lnym jest:
Enabled
(W
łą
czone))
W
łą
czenie lub wy
łą
czenie wbudowanego kontrolera sieci.
Onboard LAN Boot
ROM (Pami
ęć
ROM do
obs
ł
ugi rozruchu
wbudowanego
kontrolera LAN)
(Ustawieniem
domy
ś
lnym jest:
Disabled
(Wy
łą
czone)
W
łą
czanie lub wy
łą
czanie pami
ę
ci ROM do obs
ł
ugi rozruchu wbudowanego kontrolera sieci.
Onboard Serial Port
(Zintegrowany port
szeregowy)
(Warto
ś
ci
ą
domy
ś
ln
ą
jest:
Auto
)
Okre
ś
lanie dzia
ł
ania portu szeregowego.
Off
(Wy
łą
czony)
wy
łą
czanie tego portu.
Auto
u
ż
ycie domy
ś
lnego ustawienia Auto powoduje automatyczne przypisanie
oznaczenia do z
łą
cza (
COM1
lub
COM3
)
Power Management (Zarz
ą
dzanie energi
ą
)
ACPI Suspend Type
(Rodzaj trybu
wstrzymania ACPI)
(Warto
ś
ci
ą
domy
ś
ln
ą
jest:
S3
)
Ustawianie trybu zawieszenia komputera. Opcje do wyboru to:
S1
stan zawieszenia, w którym komputer dział
a w trybie
ekonomicznym oraz
S3
stan zawieszenia, w którym zasilanie jest zmniejszone lub wyłączone dla wielu komponentów, lecz pamięć
systemowa pozostaje aktywna.
AC Recovery
(Przywrócenie
zasilania)
(Warto
ś
ci
ą
domy
ś
ln
ą
jest:
Off
(Wy
łą
czone))
Okre
ślanie, w jaki sposób system reaguje podczas ponownego włą
czania zasilania pr
ą
du zmiennego po okresie braku zasilania.
Ustawienie
Off
(Wy
łą
czone) powoduje,
ż
e system pozostaje wy
łą
czony podczas ponownego w
łą
czania zasilania. Aby w
łą
czy
ć
system, nale
ż
y nacisn
ąć
przycisk zasilania na przednim panelu komputera. Ustawienie
On
(W
łą
czone) powoduje,
ż
e system w
łą
cza
si
ę
po ponownym w
łą
czeniu zasilania. Po wybraniu ustawienia
Last
(Ostatni) system powróci do ostatniego stanu zasilania, w jakim
znajdowa
ł
si
ę
, zanim zosta
ł
wy
łą
czony.
Low Power Mode
(Tryb niskiego
poboru energii)
(Ustawieniem
domy
ś
lnym jest:
Enabled
(W
łą
czone))
Gdy opcja
Low Power Mode
(Tryb niskiego poboru mocy) ma warto
ść
W
łą
czone
, zdalne budzenie poprzez wbudowany kontroler
sieci nie spowoduje w
łą
czenia komputera w stanie
Hibernacja
lub
Wy
ł
.
Resume LAN (Uruchom
ponownie LAN)
(Ustawieniem
domy
ś
lnym jest:
Enabled
(W
łą
czone))
Opcja ta umo
ż
liwia w
łą
czenie komputera, kiedy modem obs
ł
uguj
ą
cy kart
ę
NIC lub funkcja zdalnego wybudzenia otrzyma sygna
ł
wybudzenia.
Resume PS2 (Uruchom
ponownie PS2)
Opcja ta umo
ż
liwia wybudzenie komputera po otrzymaniu sygna
ł
u z urz
ą
dzenia PS2.
Sample
This manual is suitable for devices