Dell Precision T1500 Service Manual download (Page 3 of 49)

Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 3 of 49
S
tandard CMOS Features (Standardowe funkcje CMOS)
System Time (Czas)
Ustawienie czasu w komputerze.
System date (Data)
Ustawienie daty w komputerze.
SATA-0
SATA-3
Wy
ś
wietlenie stanu automatycznego wykrywania
urz
ą
dze
ń
SATA.
SATA Mode (Tryb SATA)
(Domy
ś
lnie:
AHCI
)
Ustalanie trybu dzia
ł
ania kontrolera SATA.
l
AHCI
l
ATA
l
RAID
Halt On (Stop)
(Ustawieniem domy
ś
lnym jest:
All, But Keyboard
(Wszystkie oprócz klawiatury))
Wybór błę
du autotestu przy uruchomieniu (POST), po
wyst
ąpieniu których komputer musi się
zatrzyma
ć
.
l
All Errors (Wszystkie b
łę
dy)
l
All, But Keyboard (Wszystkie oprócz klawiatury)
Advanced BIOS Configuration (Zaawansowana konfiguracja systemu BIOS)
CPU Information
(Informacje o
procesorze)
W
łą
czenie lub wy
łą
czenie nast
ę
puj
ą
cych funkcji:
l
Intel
®
Virtualization Technology (VT)
l
Intel Hyper-threading
l
Intel SpeedStep™
l
Execute Disable Bit (Uruchom bit wy
łą
czaj
ą
cy)
l
Intel Turbo Mode
l
Intel C-State tech
Ustawieniem domy
ś
lnym jest
Enabled
(W
łą
czone).
Quick Boot (Szybkie
uruchomienie)
(Ustawieniem
domy
ś
lnym jest:
Enabled
(W
łą
czone))
W
łą
czanie lub wy
łą
czanie zwyk
łych komunikatów POST.
Bootup Num Lock (Stan
klawisza Num Lock
przy uruchamianiu)
(Ustawieniem
domy
ś
lnym jest:
Enabled
(W
łą
czone))
Gdy opcja ta ma warto
ść
Enabled
(W
łą
czone), klawisz <Num
Lock> automatycznie w
łą
cza si
ę
podczas uruchamiania
komputera.
Hard Disk Protection
(Zabezpieczenie dysku
twardego)
(Ustawieniem
domy
ś
lnym jest:
Enabled
(W
łą
czone))
W
łą
czanie lub wy
łą
czanie zabezpiecze
ń
dysku twardego.
Boot Device Configuration (Konfiguracja urz
ą
dze
ń
startowych)
Hard Disk Boot Priority
(Kolejno
ść
uruchamiania
dysków twardych)
Ustawienie kolejno
ś
ci u
żywania dysków twardych do uruchomienia systemu.
Wy
ś
wietlane elementy s
ą aktualizowane odpowiednio do wykrytych dysków.
CD/DVD Drives (Nap
ę
dy
CD/DVD)
Ustawienie kolejno
ś
ci urz
ą
dze
ń
wymiennych u
ż
ywanych do uruchamiania
systemu.
Od opcji 1st Boot Device
(pierwsze urz
ą
dzenie) do
3rd Boot Device (trzecie
urz
ą
dzenie).
Ustawienie kolejno
ś
ci urz
ą
dze
ń
. Na li
ś
cie s
ą
dost
ę
pne tylko te spo
śród
pod
łą
czonych urz
ą
dze
ń
,
które pozwalają
na uruchomienie komputera.
Boot Menu Security
(Zabezpieczenie menu
uruchamiania)
(Ustawieniem domy
ś
lnym
jest:
Enabled
(W
łą
czone))
Ochrona has
ł
em Boot Menu (menu uruchamiania), gdy ustawione jest has
ł
o
zarz
ą
dcy systemu.
Advanced Chipset Features (Zaawansowane funkcje zestawu uk
ładów scalonych)
Initiate Graphics
Adapter (Inicjalizacja
karty graficznej)
(Warto
ś
ci
ą
domy
ś
ln
ą
Ustawienie g
łównego kontrolera wideo w przypadku zainstalowania wię
cej ni
ż
jednego kontrolera.
l
PCI/PCIE
l
PCIE/PCI
Sample
This manual is suitable for devices