Dell Precision T1500 Service Manual download (Page 2 of 49)

Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 2 of 49
Powrót do spisu tre
ś
ci
Konfiguracja systemu
Instrukcja serwisowa stacji roboczej Dell Precision™ T1500
Przegl
ą
d
Uruchamianie programu konfiguracji systemu
Opcje konfiguracji systemu
Menu startowe
Przegl
ą
d
Program konfiguracji systemu umo
ż
liwia:
l
zmian
ę
informacji na temat konfiguracji systemu po dodaniu, zmianie lub usuni
ę
ciu dowolnego sprz
ę
tu
l
ustawienie lub zmian
ę
opcji okre
ś
lanych przez u
ż
ytkownika, np. has
ł
a u
ż
ytkownika
l
uzyskanie informacji na temat aktualnej ilo
ś
ci pami
ę
ci lub ustawienie typu zainstalowanego dysku twardego
Przed skorzystaniem z programu konfiguracji systemu zaleca si
ę
zapisanie informacji wy
ś
wietlanych na ekranie tego programu, aby mo
ż
na je by
ł
o wykorzysta
ć
w przysz
ł
o
ś
ci.
Uruchamianie programu konfiguracji systemu
1.
W
łą
cz lub uruchom ponownie komputer.
2.
Po wy
świetleniu logo DELL™ poczekaj na wyś
wietlenie znaku zg
ł
oszenia F2.
3.
Natychmiast po pojawieniu si
ę
znaku zg
ł
oszenia F2 naci
ś
nij klawisz <F2>.
4.
W przypadku zbyt d
ł
ugiego oczekiwania i pojawienia si
ę
logo systemu operacyjnego zaczekaj na wy
ś
wietlenie pulpitu systemu Microsoft
®
Windows
®
, a
nast
ę
pnie wy
łącz komputer i spróbuj ponownie.
Opcje konfiguracji systemu
PRZESTROGA:
Nie zmieniaj ustawie
ń
tego programu, je
ś
li nie jeste
ś
bieg
ł
y w obs
łudze komputera. Niektóre zmiany mogą
spowodowa
ć
nieprawid
ł
owe
dzia
ł
anie komputera.
UWAGA:
Monit o naciś
ni
ę
cie klawisza F2 oznacza,
ż
e klawiatura zosta
ł
a zainicjowana. Mo
ż
e on zosta
ć
wy
ś
wietlony bardzo szybko, nale
ż
y uwa
ż
nie
obserwowa
ć
ekran, a nast
ę
pnie szybko nacisn
ąć
klawisz <F2>. W przypadku naci
ś
ni
ę
cia klawisza <F2> przed pojawieniem si
ę
znaku zg
ł
oszenia,
polecenie nie odniesie skutku.
UWAGA:
W zale
ż
no
ś
ci od komputera oraz zainstalowanych urz
ą
dze
ń
wymienione w tej sekcji pozycje mog
ą
nie pojawi
ć
si
ę
lub pojawi
ć
si
ę
w innej
formie.
System Information (Informacje o systemie)
System Info (Informacje o systemie)
Wy
ś
wietlany jest numer modelu komputera.
BIOS Info (Informacje o systemie BIOS)
Wersja systemu BIOS.
Service Tag (Znacznik serwisowy)
Wy
ś
wietlenie znacznika serwisowego.
Asset Tag (Numer
ś
rodka trwa
ł
ego)
Wy
ś
wietlenie numeru
ś
rodka trwa
ł
ego.
Processor Type (Typ procesora)
Wy
ś
wietlenie typu procesora.
Processor Speed (Szybko
ść
procesora)
Wy
ś
wietlenie szybko
ś
ci procesora.
Processor L2 cache (pami
ęć
podr
ę
czna procesora
poziomu L2)
Wy
ś
wietlenie rozmiaru pami
ę
ci podr
ę
cznej procesora
poziomu L2.
Memory Installed (Zainstalowana pami
ęć
)
Wy
ś
wietlenie
łą
cznej ilo
ś
ci pami
ę
ci.
Memory Available (Dost
ę
pna pami
ęć
)
Wy
ś
wietlenie ilo
ś
ci pami
ę
ci dost
ę
pnej dla systemu.
Memory Speed (Szybko
ść
pami
ę
ci)
Wy
ś
wietlenie szybko
ś
ci pami
ę
ci.
Memory Channel Mode (Tryb kana
ł
u pami
ę
ci)
Wy
świetlenie trybów kanał
owych pami
ę
ci.
¡
Single (Pojedynczy)
¡
Dual (Podwójny)
Memory Technology (Standard pami
ę
ci)
Wy
ś
wietlenie u
ż
ywanego w systemie rodzaju
pami
ę
ci.
Sample
This manual is suitable for devices