Dell Precision T1500 Service Manual download

Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 49
Instrukcja serwisowa stacji roboczej Dell Precision™ T1500
Uwagi, przestrogi i ostrze
ż
enia
Je
śli zakupiono komputer firmy Dell™ z serii „
n
,
ż
adne odniesienia do systemu operacyjnego Microsoft
®
Windows
®
zawarte w tym dokumencie nie maj
ą
zastosowania.
Informacje zawarte w tym dokumencie mog
ą
ulec zmianie bez uprzedzenia.
© 2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeż
one.
Powielanie tych materia
łów w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.
Znaki towarowe u
ż
yte w tek
ś
cie:
Dell
, logo
DELL
Dell Precision
s
ą
znakami towarowymi firmy Dell Inc.;
ATI FirePro
jest znakiem towarowym firmy Advanced Micro Devices, Inc;
Intel
i
Core
s
ą
znakami towarowymi lub zastrze
ż
onymi znakami towarowymi Intel Corporation;
Blu-ray Disc
jest znakiem towarowym organizacji Blu-ray Disc Association;
Microsoft
Windows,
Windows Vista
oraz
przycisk Start Windows Vista
s
ą
znakami towarowymi lub zastrze
ż
onymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach.
Tekst mo
ż
e zawiera
ć
tak
ż
e inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnosz
ą
ce si
ę do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc.
nie ro
ś
ci sobie
żadnych praw do znaków i nazw towarowych innych niż
jej w
ł
asne.
Grudzie
ń 2009
Wersja A00
Praca wewn
ą
trz komputera
Demonta
ż
i wymiana cz
ęś
ci
Wygl
ą
d p
ł
yty systemowej
Dane techniczne
Diagnostics (programy diagnostyczne)
Konfiguracja systemu
Has
ł
a
UWAGA:
Napis UWAGA wskazuje wa
ż
n
ą
informacj
ę
,
która pozwala lepiej wykorzystać
posiadany komputer.
PRZESTROGA:
Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których postę
powanie niezgodne z instrukcjami mo
ż
e doprowadzi
ć
do uszkodzenia
sprz
ę
tu lub utraty danych.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Napis OSTRZE
ŻENIE informuje o sytuacjach, w których wystę
puje ryzyko uszkodzenia sprz
ę
tu, obra
ż
e
ń
cia
ł
a lub
ś
mierci.
Sample
This manual is suitable for devices