Dell Precision T1500 Service Manual download

Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 49
Servisni priru
čnik za radnu stanicu Dell Precision™ T1500
Napomene, oprezi i upozorenja
Ako ste kupili ra
čunalo Dell™ n serije, sve upute za operacijski sustav Microsoft®
Windows
®
u ovom dokumentu su neva
ž
e
ć
e.
Informacije navedene u ovom dokumentu podlo
ž
ne su promjeni bez prethodne obavijesti.
© 2009 Dell Inc. Sva prava pridrž
ana.
Bilo kakvo umno
ž
avanje ovog materijala bez pismenog dopu
š
tenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.
Za
š
titni znakovi kori
š
teni u ovom tekstu:
Dell
,
DELL
logotip,
Dell Precision
su za
š
titni znakovi tvrtke Dell Inc.;
ATI FirePro
je za
š
titni znak tvrtke Advanced Micro Devices, Inc;
Intel
i
Core
su za
š
titni znakovi ili registrirani za
š
titni znakovi tvrtke Intel Corporation;
Blu-ray Disc
je za
š
titni znak organizacije Blu-ray Disc Association;
Microsoft
,
Windows,
Windows Vista
,
i
Windows Vista
start gumb
za
š
titni su znakovi ili registrirani za
š
titni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Dr
ž
avama i/ili drugim dr
ž
avama.
Ostali za
š
titni znakovi i za
š
ti
ć
eni nazivi koji se koriste u ovom dokumentu ozna
č
avaju ili entitete koji su vlasnici tih znakova ili njihove proizvode. Tvrtka Dell Inc. odri
č
e se bilo
kakvih vlasni
č
kih interesa za navedene za
š
titne znakove i za
š
ti
ć
ene nazive, osim vlastitih.
Prosinac 2009
Rev. A00
Rad na ra
č
unalu
Va
đ
enje i ponovno postavljanje dijelova
Izgled mati
č
ne plo
č
e
Specifikacije
Dijagnostika
Postavljanje sustava
Lozinke
NAPOMENA:
NAPOMENA ukazuje na va
ž
ne informacije koje vam poma
ž
u koristiti ra
č
unalo na bolji na
č
in.
OPREZ:
OPREZ ukazuje na mogu
ć
e o
š
te
ć
enje hardvera ili gubitak podataka ako se ne po
š
tuju upute.
UPOZORENJE:
UPOZORENJE ukazuje na mogu
ć
e o
š
te
ć
enje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.
Sample
This manual is suitable for devices