Dell OptiPlex 760 Service Manual download (Page 4 of 202)

Languages: Romanian
Manual type:Service Manual
Pages:202
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 4 of 202
Aprovizionare USB
iAMT poate fi aprovizionat cu ajutorul unui flash USB
ş
i a Dell Client Manager. Flash-ul USB trebuie s
ă
:
l
Fie formatat cu ajutorul sistemului de fi
ş
iere FAT16 f
ă
r
ă
fi
ş
iere de sistem
l
Con
ţ
in
ă
doar fi
ş
ierul
setup.bin
Pentru a aproviziona AMT cu ajutorul unui flash USB, cupla
ţ
i flash-
ul USB într
-
un port USB înainte de a efectua iniţializarea. În timpul POST, BIOS afiş
eaz
ă
un
mesaj care anun
ţă
faptul c
ă
este aprovizionat calculatorul.
Alert Standard Format (Format standard de alert
ă
)
Alert Standard Format (ASF - Format standard de alert
ă
) este un standard de administrare DMTF care specific
ă
tehnicile de avertizare "anterior sistemului de
operare" sau "sistem de operare-absent". Standardul este conceput pentru a genera o avertizare asupra condi
ţ
iilor poten
ţ
iale de securitate
ş
i eroare atunci
când sistemul de operare se află în modul inactiv sau calculatorul este oprit. ASF este conceput pentru a înlocui tehnicile anterioare de avertizare sistem de
operare-absent.
Calculatorul dumneavoastr
ă
este compatibil cu urm
ă
toarele avertiz
ă
ri
ş
i capacit
ăţ
i de la distan
ţă
ASF versiunile 1.03
ş
i 2.0:
ASF permite mesajelor Remote Management and Control Protocol (RMCP) s
ă fie schimbate între o consolă
de administrare de la distan
ţă ş
i un calculator client
care se afl
ă într
-o stare "anterior sistemului de operare" sau "sistem de operare-absent". Mesajele RMCP pot fi expediate pentru a da instruc
ţ
iuni unui
calculator client s
ă
porneasc
ă
, s
ă
se opreasc
ă
sau s
ă
reporneasc
ă
.
Pentru informa
ţ
ii suplimentarea ASF a Dell, consulta
ţ
i
Ghidul de utilizare ASF
ş
i
Ghidul administratorului ASF
, care sunt disponibile pe site-ul web de asisten
ţă
Dell
la adresa
support.dell.com
.
Aplica
ţiile Dell OpenManage™
Pute
ţ
i administra calculatorul dumneavoastr
ă
prin intermediul IT Assistant
ş
i Dell OpenManage Client Instrumentation (OMCI).
IT Assistant configureaz
ă
, administreaz
ă ş
i monitorizeaz
ă
calculatoarele
ş
i celelalte dispozitive din cadrul unei re
ţ
ele corporative. IT Assistant administreaz
ă
activele, configura
ţ
iile, evenimentele (alertele)
şi securitatea pentru calculatoarele echipate cu programe software de administrare standard în cadrul
industriei. Acesta este compatibil cu instrumenta
ţ
ia care este conform
ă
cu standardele SNMP
ş
i CIM din industrie.
Pentru informa
ţ
ii despre IT Assistant, consulta
ţ
i
Ghidul de utilizare al Dell OpenManage IT Assistant
, disponibil pe site-ul web de asisten
ţă
Dell la adresa
support.dell.com
.
Dell OpenManage Client Instrumentation este un program software care permite efectuarea urm
ă
toarelor ac
ţ
iuni de c
ă
tre programele de administrare de la
distan
ţă
, cum ar fi IT Assistant:
l
Accesarea informa
ţ
iilor legate de calculatorul dumneavoastr
ă
, cum ar fi, num
ă
rul de procesoare
ş
i sistemul de operare care ruleaz
ă
.
l
Monitorizarea st
ă
rii calculatorului dumneavoastr
ă
, cum ar fi, ascultarea avertismentele privind temperatura de la senzorii de temperatur
ă
sau
avertismentele privind defectarea unit
ăţ
ii de hard-disc provenite de la dispozitivele de stocare.
Un calculator care are configurat Dell OpenManage Client Instrumentation pe o re
ţ
ea care utilizeaz
ă
IT Assistant este un calculator administrat. Pentru
informa
ţ
ii despre Dell OpenManage Client Instrumentation, consulta
ţ
i
Ghidul de utilizare a Dell OpenManage Client Instrumentation
, disponibil pe site-ul web de
asisten
ţă
Dell la adresa
support.dell.com
.
Dell Client Manager (DCM)
NOT
Ă
:
Flash-ul nu trebuie s
ă
pat
ă
fi folosit pentru ini
ţ
ializare.
Alert
ă
Descriere
Chassis: Chassis Intrusion - Physical Security Violation/Chassis Intrusion -
Physical Security Violation Event Cleared
Carcasa calculatorului, cu func
ţ
ia de intruziune a carcasei (op
ţ
ional
ă
pentru unele calculatoare) instalat
ă ş
i activat
ă
, a fost deschis
ă
sau a
fost anulat
ă
alerta de intruziune a carcasei.
CPU: Emergency Shutdown Event (Eveniment de oprire de urgen
ţă
)
Temperatura procesorului este prea ridicat
ă ş
i func
ţ
ionarea sursei
de alimentare a fost oprit
ă
.
Cooling Device: Generic Critical Fan Failure/Generic Critical Fan Failure
Cleared (Dispozitiv de r
ă
cire: defect critic generic al ventilatorului /
defect critic generic al ventilatorului remediat)
Tura
ţia ventilatorului (rot/min) este în afara limitelor sau a fost
rezolvat
ă
problema tura
ţ
iei ventilatorului (rot/min).
Temperature: Generic Critical Temperature Problem/Generic Critical Temperature
Problem Cleared (Temperatur
ă
: Problem
ă
de temperatur
ă
critic
ă
generic
ă
/
Problem
ă
de temperatur
ă
critic
ă
generic
ă
rezolvat
ă
)
Temperatura calculatorului este în afara limitelor sau a fost rezolvată
problema temperaturii calculatorului.
Battery Low (Baterie consumat
ă
)
Bateria calculatorului a atins o tensiune de 2,2 V sau mai mic
ă
.
NOT
Ă
:
Sunt disponibile aplica
ţiile Dell OpenManage™ şi Dell™ Client Manager (DCM) pentru calculatorul dumneavoastră
pentru a satisface nevoie privind
administrarea ale sistemului dumneavoastr
ă
. Consulta
ţ
i
Dell Client Manager (DCM)
pentru informa
ţ
ii despre DCM.
NOT
Ă
:
Sunt disponibile ambele aplica
ţii Dell™ Client Manager (DCM) sau Dell OpenManage™ pentru calculatorul dumneavoastră
, pentru a satisface
nevoie privind administrarea ale sistemului dumneavoastr
ă
. Consulta
ţ
i
Aplica
ţ
iile Dell OpenManage™
pentru informa
ţ
ii despre produsele Dell
OpenManage.
Sample
This manual is suitable for devices