Dell OptiPlex 760 Service Manual download (Page 5 of 200)

Manual type:Service Manual
Pages:200
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 5 of 200
Putem DCM konzole mo
ž
ete upravljati imovinom, konviguracijama, doga
đ
ajima (upozorenjima), statusom i sigurno
šć
u na ra
č
unalima opremljenim sa
standardnim industrjiskim sigurnosnim softverom. Vi
š
e informacija o standardima koje podr
ž
ava DCM potra
ž
ite na adresi
www.altiris.com
.
Vi
š
e informacija o DCM konzoli potra
ž
ite na adresi
www.altiris.com
ili Dellovom web-mjestu za podr
š
ku na adresi
support.dell.com
.
DCM konzola omogu
ć
uje vam:
l
Pristup podacima o va
š
em ra
č
unalu, kao
š
to je broj procesora te operativni sustav koji se na ra
č
unalu izvodi.
l
Nadgledanje statusa va
š
eg ra
č
unala,
š
to uklju
č
uje oslu
š
kivanje termalnih upozorenja od temperaturnih sondi ili upozorenja o pogre
š
kama diskova od
ure
đ
aja za pohranu.
l
Promjenu stanja va
š
eg ra
č
unala a
ž
uriranjem BIOS-a, konfiguriranjem postavki BIOS-a ili udaljenim isklju
č
ivanjem.
Kada je instaliran Dell Client Manager na konzoli, a klijentski softver se nalazi na ra
č
unalima, imate upravljana ra
č
unala. Vi
š
e informacija o DCM-u potra
ž
ite na
Dellovom web-mjestu za podr
š
ku na adresi
support.dell.com
.
Fizi
č
ka sigurnost
Detektiranje proboja ku
ć
i
š
ta
Ova zna
č
ajka (opcionalna na nekim ra
č
unalima), ako je ugra
đ
ena i omogu
ć
ena, detektira da je ku
ć
i
š
te bilo otvoreno i upozorava korisnika. Da biste promijenili
postavku
Chassis Intrusion
(Neovla
š
teno otvaranje):
1.
U
đ
ite u program za postavljanje sustava (pogledajte
Unos programa za postavljanje sustava
).
2.
Odaberite
Security
(Sigurnost)
®
Chassis Intrusion
(Neovla
š
teno otvaranje).
3.
Kliknite da biste odabrali neku postavku.
4.
Iza
đ
ite i spremite postav sustava.
Postavke opcije
l
On
(Uklju
č
eno) - Ako je pokrov ra
č
unala otvoren, postavka se mijenja u
Detected
(Detektirano), a sljede
ć
a se poruka upozorenja prikazuje tijekom
podizanja prilikom sljede
ć
eg pokretenja ra
č
unala:
Alert! Cover was previously removed. (Upozorenje! Pokrov je bio uklonjen.)
Da biste poni
š
tili postavku
Detected
(Detektirano):
a.
U
đ
ite u program za postavljanje sustava (pogledajte
Unos programa za postavljanje sustava
).
b.
Odaberite
Security
(Sigurnost)
®
Chassis Intrusion
(Neovla
š
teno otvaranje), a zatim odaberite mogu
ć
nost
Clear Intrusion Warning
(Ukloni
upozorenje na neovla
š
teno otvaranje) da biste ponovno pokrenuli senzor za neovla
š
teno otvaranje. Promijenite postavku na
On
(Uklju
č
i),
On-
Silent
(Uklju
č
eno - Bez zvuka) ili
Disabled
(Onemogu
ć
eno).
c.
Spremite postavke BIOS-a i iza
đ
ite iz postava sustava.
l
On-Silent
(zadana postavka) - Ako je pokrov ra
č
unala otvaran, postavka se mijenja u
Detected
(Detektirano). Prilikom podizanja sustava ne
ć
e se
prikazati poruka upozorenja.
l
Off
- Ne vr
š
i se nadzor neovla
š
tenog otvaranja i ne prikazuje se poruka.
Obru
č
lokota i utor sigurnosnog kabela
Svoje ra
č
unalo za
š
titite na jedan od sljede
ć
ih na
č
ina:
l
Upotrijebite lokot ili lokot i sigurnosni kabel s obru
č
em za lokot.
Ve
ć
sam lokot sprje
č
ava otvaranje ra
č
unala.
Sigurnosni kabel omotan oko nepomi
č
nog objekta u kombinaciji s lokotom sprje
č
ava
č
ak i neovla
š
teno premje
š
tanje ra
č
unala.
l
Postavite neki od ure
đ
aja protiv kra
đ
e u ponudi na utor sigurnsnog kabela na vrhu ra
č
unala.
NAPOMENA:
Kada je omogu
ć
ena administratorska lozinka, morate je znati da biste mogli poni
š
titi postavku
Chassis Intrusion
(Neovla
š
teno otvaranje).
NAPOMENA:
Zadana postavka je
On-Silent
(Uklju
č
eno - Bez zvuka).
This manual is suitable for devices