Dell OptiPlex 760 Service Manual download (Page 4 of 200)

Manual type:Service Manual
Pages:200
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 4 of 200
Da biste pokrenuli AMT pomo
ć
u USB klju
č
a, uklju
č
ite USB klju
č
u USB ulaz prije podizanja. Tijekom POST-a BIOS prikazuje poruku da ra
č
unalo povla
č
i podatke s
klju
č
a.
Alert Standard Format (Standardni oblik upozorenja)
Alert Standard Format (ASF) je DMTF upravlja
č
ki standard koji odre
đ
uje tehnike upozoravanja
prije operativnog sustava" ili
bez operativnog sustava".
Standard je zami
š
ljen da generira upozorenja o potencijalnim sigurnosnim problemima i pogre
š
kama kada je operativni sustav u mirovanju ili je ra
č
unalo
isklju
č
eno. ASF je zami
š
ljen da zamijeni tehnologije upozoravanja u nedostatku operativnog sustava.
Va
š
e ra
č
unalo podr
ž
ava sljede
ć
e verzije ASF-a 1.03 i 2.0 upozoravanje i udaljene mogu
ć
nosti:
ASF omogu
ć
uje razmjenu poruka Remote Management (Udaljenog upravljanja) i Control Protocol (Kontrolnih protokola) (RMCP) izme
đ
u konzole udaljenog
upravljanja i klijentovog ra
č
unala koji je u stanju
bez operativnog sustava" ili
prije operativnog sustava". Mogu
ć
e je slati RMCP poruke kako bi se klijentovom
ra
č
unalu naredilo da se pokrene, isklju
č
i ili ponovno pokrene.
Vi
š
e informacija o implementaciji Dellovog ASF-a potra
ž
ite u
ASF User's Guide
i
ASF Administrator's Guide
koji su vam dostupni na Dellovom web-mjestu za
podr
š
ku na adresi
support.dell.com
.
Aplikacije Dell OpenManage™
Svojim ra
č
unalom mo
ž
ete upravljati putem aplikacija IT Assistant i Dell OpenManage Client Instrumentation (OMCI).
IT Assistant konfigurira, upravlja i nadgleda ra
č
unala i druge ure
đ
aju u korporativnoj mre
ž
i. IT Assistant upravlja imovinom, konfiguracijama, doga
đ
ajima
(upozorenjima) i sigurno
šć
u ra
č
unala opremljenih standardnim industrijskim softverom za upravljanje. Podr
ž
ava instrumente u skladu s standardima SNMP i
CIM.
Vi
š
e informacija o IT Assistantu potra
ž
ite u
Dell OpenManage IT Assistant User's Guide
dostupnom na Dellovom web-mjestu za podr
š
ku na adresi
support.dell.com
.
Dell OpenManage Client Instrumentation je softver koji omogu
ć
uje programe za udaljeno upravljanje kao
š
to su IT Assistant da
č
ine sljede
ć
e:
l
Pristupe podacima o va
š
em ra
č
unalu, kao
š
to je broj procesora te operativni sustav koji se na ra
č
unalu izvodi.
l
Nadgledaju status va
š
eg ra
č
unala,
š
to uklju
č
uje oslu
š
kivanje termalnih upozorenja od temperaturnih sondi ili upozorenja o pogre
š
kama diskova od
ure
đ
aja za pohranu.
Ra
č
unalo s postavljenim programom Dell OpenManage Client Instrumentation na mre
ž
i koja koristi IT Assistant je upravljano ra
č
unalo. Vi
š
e informacija o Dell
OpenManage Client Instrumentation potra
ž
ite u
Dell OpenManage Client Instrumentation User's Guide
koji je dostupan na Dellovom web-mjestu za podr
š
ku na
adresi
support.dell.com
.
Dell Client Manager (DCM) (Klijentski upravitelj)
Konzola Dell Client Manager (DCM) (Klijentski upravitelj)
Konzola Dell Client Manager (DCM) omogu
ć
uje konfiguriranje, upravljanje i nadzor Dellovih ra
č
unala na korporativnom mre
ž
i putem jednostavnog GUI su
č
elja.
NAPOMENA:
Klju
č
ne smije biti omogu
ć
en za podizanje.
Upozorenje
Opis
Chassis: Chassis Intrusion
Physical Security Violation/Chassis Intrusion
Physical
Security Violation Event Cleared
(Ku
ć
i
š
te: Neovla
š
teno otvaranje - Fizi
č
ki sigurnosni
incident/Neovla
š
teno otvaranje - Fizi
č
ki sigurnosni incident izbrisan)
Ku
ć
i
š
te ra
č
unala s instaliranom i omogu
ć
enom zna
č
ajkom
detekcije proboja u ku
ć
i
š
te (samo neka ra
č
unala) je
otvoreno ili je izbrisano upozorenje o proboju u ku
ć
i
š
te.
CPU: Emergency Shutdown Event
(CPU: Hitno isklju
č
ivanje)
Temperatura procesora je previsoka i napajanje je
isklju
č
eno.
Cooling Device: Generic Critical Fan Failure/Generic Critical Fan Failure Cleared
(Hladilo: Generi
č
ka kriti
č
na pogre
š
ka ventilatora/Generi
č
ka kriti
č
ka pogre
š
ka ventilatora
izbrisana)
Brzina ventilatora (o/min) je izvan ograni
č
enja ili je problem s
brzinom ventilatora rije
š
en.
Temperature: Generic Critical Temperature Problem/Generic Critical Temperature
Problem Cleared
(Temperatura: Generi
č
ki problem s kriti
č
nom temperaturom/Generi
č
ki
problem s kriti
č
nom temperaturom rije
š
en)
Temperatura ra
č
unala je previsoka ili je rije
š
en problem s
temperaturom ra
č
unala.
Battery Low
(Slaba baterija)
Volta
ž
a baterije ra
č
unala pala je na 2,2 V ili ni
ž
e.
NAPOMENA:
Kao pomo
ć u upravljanju sustavom, dostupni su vam programi Dell OpenManage™ i Dell™ Client Manager (DCM). Pogledajte u
Dell Client
Manager (DCM) (Klijentski upravitelj)
za informacije o DCM-u.
NAPOMENA:
Kao pomo
ć u upravljanju sustavom, dostupni su vam programi Dell OpenManage™ i Dell™ Client Manager (DCM). U odjeljku
Aplikacije Dell
OpenManage™
potra
ž
ite informacije o proizvodima Dell OpenManage.
Sample
This manual is suitable for devices