Dell OptiPlex 760 Service Manual download (Page 3 of 200)

Manual type:Service Manual
Pages:200
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 3 of 200
Osnovna funkcija
l
Mogu
ć
nost otkrivanja, pra
ć
enja i bilje
ž
enja imovine sa ili bez operativnog sustava. Ra
č
unalo mora imati priklju
č
en naponski kabel i mora biti spojeno na
mre
ž
u.
l
Mogu
ć
nost udaljenog uklju
č
ivanja i ga
š
enja ra
č
unala, bez obzira na stanje operativnog sustava.
Napredne funkcije
l
Mogu
ć
nost udaljenog rje
š
avanja problema (1-na-1) putem preusmjeravanja tekstne konzole (serijski preko LAN-a) i IDE preusmjeravanja.
l
Poja
č
ana sigurnost uz prisutnost agenta (omogu
ć
uje otkrivanje uklonjenih agenata) i kontrole pristupa mre
ž
i (Prekida
č
kruga) i kontrole verzije
softvera.
Va
š
e ra
č
unalo poma
ž
e u rje
š
avanju problema iAMT-a prikazivanjem sljede
ć
ih iAMT poruka o pogre
š
kama:
Upravljanje Out of Band
Izraz
out of band" odnosi se na mogu
ć
nost upravljanja ra
č
unalom koje nema operativni sustav, kada operativni sustav nije u upotrebljivom stanju ili kada je
ra
č
unalo isklju
č
eno. Jedini zahtjev za ovaj oblik upravljanja jest da je AMT sposobnost omogu
ć
ena, a mre
ž
ni kabel priklju
č
en u integriranu mre
ž
nu karticu.
Pristup iAMT postavu
Intelovo su
č
elje Management Engine BIOS Extension (MEBx) kontrolira iAMT zna
č
ajke i mogu
ć
nosti postava za va
š
e ra
č
unalo. MEBx se koristi za:
l
uklju
č
ivanje ili isklju
č
ivanje iAMT-a
l
postavljanje iAMT na
č
ina
l
postavljanje iAMT konfiguracijskih na
č
ina.
Da biste vidjeli zaslon za postav MEBx-a, pritisnite <Ctrl><p> tijekom podizanja ra
č
unala kada ga uklju
č
ite. Va
š
a zadana MEBx lozinka je
admin
.
Isklju
č
ivanje iAMT-a
iAMT je prema zadanim postavkama omogu
ć
en u programskoj opremi Management Engine (ME). Me
đ
utim vi mo
ž
ete odabrati da iAMT zna
č
ajku isklju
č
ite.
Da biste isklju
č
ili iAMT:
1.
Pritisnite <Ctrl-P> da biste unijeli MEBx postav i unijeli svoju lozinku.
2.
Odaberite
Intel
®
ME konfiguracija
®
Intel ME kontrola zna
č
ajki
®
Upravljivost
Odabir zna
č
ajki
.
3.
Odaberite
Nijedno
.
4.
Dvaput odaberite
Povratak na prethodni izbornik
.
Promjene su primijenjene i ra
č
unalo se ponovno podi
ž
e.
USB Provisioning
iAMT se mo
ž
e pokrenuti pomo
ć
u USB klju
č
a i programa Dell Client Manager. USB klju
č
mora:
l
biti formatiran pomo
ć
u FAT16 datote
č
nog sustava bez sistemskih datoteka
l
sadr
ž
avati samo datoteku
setup.bin
.
NAPOMENA:
Dodatni upravlja
č
ki softver dostupan je uz mogu
ć
nost kupnje za neke od sljede
ć
ih zna
č
ajki.
Poruka o pogre
š
ci
Opis
SERVICE_MODE jumper: The service mode jumper is installed
(Prekida
č
SERVICE_MODE: Prekida
č
servisnog na
č
ina rada je ugra
đ
en)
Ne popunjavajte prekida
č
SERVICE_MODE. AMT ne
ć
e ispravno raditi.
Ovaj se prekida
č
koristi samo u proizvodnji.
MEMORY: Unsupported memory configuration. Populate DIMM1.
(MEMORY:
Nepodr
ž
ana konfiguracija memorije. Popunite DIMM1.)
Nemogu
ć
e pokrenuti ME. AMT funkcija ne radi kada DIMM1 nije
popunjen.
NAPOMENA:
DIMM-ovi imaju napajanje
č
ak i kada je ra
č
unalo isklju
č
eno.
NAPOMENA:
Da biste izmijenili konfiguracijske postavke, zadana MEBx lozinka mora biti promijenjena.
Sample
This manual is suitable for devices