Dell OptiPlex 760 Service Manual download (Page 2 of 200)

Manual type:Service Manual
Pages:200
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 2 of 200
Povratak na Stranicu sa sadr
ž
ajem
Napredne zna
č
ajke
Dell™ OptiPlex™ 760 Servisni priruč
nik
Tehnolo
š
ka kontrola LegacySelect
Tehnolo
š
ka kontrola LegacySelect nudi rje
š
enja s potpunim, djelomi
č
nim ili bez naslije
đ
a utemeljena na zajedni
č
kim platformama, slikama tvrdih diskova i
procedurama pomo
ći. Administrator ima kontrolu putem postava sustava, Dell OpenManage™ IT pomoć
nika ili Dell prilago
đ
ene tvorni
č
ke integracije.
LegacySelect omogu
ć
uje administratorima da elektroni
č
ki uklju
č
e ili isklju
č
e priklju
č
ke i medijske ure
đ
aje,
š
to obuhva
ć
a serijske i USB priklju
č
ke, paralelne
priklju
č
ke, disketne jedinice, PCI utore i PS/2 mi
š
a. Isklju
č
ivanjem priklju
č
aka i medijskih ure
đ
aja omogu
ć
uje se dostupnost resursa. Morate ponovno pokrenuti
ra
č
unalo da bi se promjene primijenile.
Upravljivost
DASH
DASH (Stolna i mobilna arhitektura za hardver sustava) je Stolna radna skupina za upravljanje (DMTF) koja standardizira su
č
elja za upravljanje mobilnim i
stolnim hardverom.
Ž
ari
š
te DASH arhitekture jest omogu
ć
iti udaljeno upravljanje radnom povr
š
inom i mobilnim ra
č
unalnim resursima na standardan na
č
in
neovisan o radnom stanju. Va
š
e ra
č
unalo podr
ž
ava ranije verzije DASH inicijative uklju
č
uju
ć
i sljede
ć
e upravlja
č
ke profile:
l
Osnove stolnog i mobilnog ra
č
unala
l
Upravljanje napajanjem
l
Nadzor podizanja
l
Procesor
l
Sistemska memorija
l
Ventilator
l
Napajanje
l
Senzor
l
Fizi
č
ka imovina
l
Inventar softvera
Tehnologija aktivnog upravljanja (ATM)
Intelova tehnologija aktivnog upravljanja pru
ž
a siguran sustav upravljanja koji smanjuje IT tro
š
kove i omogu
ć
uje bolje otkrivanje, rje
š
avanje i za
š
titu mre
ž
nih
ra
č
unalnih resursa. S iAMT-om ra
č
unalima se mo
ž
e upravljati bez obzira je li ra
č
unalo upaljeno i je li operativni sustav pokrenut.
Klju
č
ne prednosti iAMT-a su:
l
Smanjen broj posjeta na radnom mjestu.
l
Automatizacija upravlja
č
kih funkcija omogu
ć
avanjem softvera konzole za upravljanje sustavom.
l
Pobolj
š
ana sigurnost.
iAMT zna
č
ajke
Tehnolo
š
ka kontrola LegacySelect
Upravljivost
Fizi
č
ka sigurnost
Trusted Platform Module (TPM) (Modul pouzdane platforme)
Security Management Software
Softver za lociranje ra
č
unala
O pametnim karticama i
č
ita
č
ima otisaka prstiju
Hyperthreading i tehnologija vi
š
e jezgara
Upravljanje napajanjem za Windows XP i Windows Vista
NAPOMENA:
Ako ste odabrali
Nijedno" (bez upravljanja) ili ASF, ne
ć
ete mo
ć
i iskoristiti prednosti DASH zna
č
ajki i profila.
NAPOMENA:
iAMT se mo
ž
e konfigurirati pomo
ć
u programa Dell Client Manager (DCM) 2.1.1 ili novijeg. VI
š
e informacija o tome kako konfigurirati iAMT
potra
ž
ite u dokumentaciji programa Dell Client Manager 2.1.1 (ili noviji) na web-mjestu
www.dell.com\openmanage
. Vi
š
e informacija o implementaciji
Dellovog iAMT-a potra
ž
ite u
Client Systems Management Administrator's Guide
koji je dostupan na Dellovom web-mjestu za podr
š
ku na adresi
support.dell.com
.
Sample
This manual is suitable for devices