Dell OptiPlex 580 Service Manual download

Languages: Slovak
Manual type:Service Manual
Pages:54
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 54
Servisná príruč
ka k po
čítaču Dell™ OptiPlex™ 580 —
Minive
ž
a
Poznámky, upozornenia a varovania
Ak ste si zakúpili počítač radu Dell™ n, odkazy na operačné systémy Microsoft®
Windows
® uvedené v tomto dokumente sa na váš
po
čítač
nevz
ťahujú.
Informácie v tejto príručke sa môž
u zmeni
ť bez predchádzajúceho upozornenia.
© 2010 Dell Inc. Všetky práva vyhradené.
Reprodukcia týchto materiálov akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu firmy Dell Inc. je prísne zakázaná.
Ochranné známky, ktoré sa v tomto texte používajú:
Dell
, logo
DELL
a
OptiPlex
sú ochranné známky spoloč
nosti Dell Inc.;
ATI Radeon
je ochranná známka spoloč
nosti Advanced
Micro Devices, Inc;
Intel
a
Core
sú buď ochranné známky, alebo registrované ochranné známky spoloč
nosti Intel Corporation;
AMD Athlon
,
AMD Sempron
, a
z toho odvodené
kombinácie sú ochranné známky spoloč
nosti Advanced Micro Devices, Inc.;
Blu-ray Disc
je ochrannou známkou spoloč
nosti Blu-ray Disc Association;
Microsoft
,
Windows,
Windows
Vista
,
a logo tla
č
idla
š
tart
Windows Vista
sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoloč
nosti
Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných
krajinách.
Iné ochranné známky a obchodné názvy môž
u by
ť
v tomto dokumente pou
žité v odvolaní sa na subjekty uplatňujúce si nároky na svoje známky a názvy alebo na svoje výrobky.
Spolo
č
nos
ť Dell Inc. sa zrieka akéhokoľvek nároku na vlastníctvo iných než vlastných ochranných známok a obchodných názvov.
Apríl 2010
Rev. A00
Práca s po
č
íta
č
om
Demontá
ž
a spätná montá
ž
č
astí
Technické údaje
Rozlo
ž
enie systémovej dosky
Nastavenie systému
Diagnostika
POZNÁMKA:
POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú počítač
lep
š
ie vyu
žívať
.
UPOZORNENIE:
UPOZORNENIE uvádza možné poškodenie hardvéru alebo stratu údajov, ak sa nebudete riadiť
pokynmi.
VAROVANIE:
VAROVANIE poukazuje na mo
ž
nos
ť
po
š
kodenia majetku, zranenia alebo usmrtenia osoby.
Sample
This manual is suitable for devices