Dell OptiPlex 580 Service Manual download

Manual type:Service Manual
Pages:54
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 54
Instrukcja serwisowa komputera Dell™ OptiPlex™ 580—
obudowa typu
miniwie
ż
a
Uwagi, przestrogi i ostrze
ż
enia
Je
śli zakupiono komputer firmy Dell™ serii „
n
,
ż
adne odniesienia do systemu operacyjnego Microsoft
®
Windows
®
zawarte w tym dokumencie nie maj
ą
zastosowania.
Informacje zawarte w tym dokumencie mog
ą
zosta
ć
zmienione bez uprzedzenia.
© 2010 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeż
one.
Powielanie tych materia
łów w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.
Znaki towarowe u
ż
yte w tek
ś
cie:
Dell
, logo
DELL
oraz
OptiPlex
s
ą
znakami towarowymi firmy Dell Inc.;
ATI Radeon
jest znakiem towarowym firmy Advanced Micro Devices, Inc;
Intel
oraz
Core
s
ą
znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation;
AMD Athlon
,
AMD Sempron
i ich kombinacje s
ą
znakami towarowymi firmy
Advanced Micro Devices, Inc.;
Blu-ray Disc
jest znakiem towarowym firmy Blu-ray Disc Association;
Microsoft
,
Windows
,
Windows Vista
oraz przycisk Start systemu
Windows Vista
s
ą
znakami towarowymi lub zastrze
ż
onymi znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Tekst mo
ż
e zawiera
ć
tak
ż
e inne znaki towarowe i nazwy towarowe odnosz
ą
ce si
ę do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie
ro
ś
ci sobie
żadnych praw do znaków i nazw towarowych innych niż
jej w
ł
asne.
Kwiecie
ń 2010
Wersja A00
Praca wewn
ą
trz komputera
Wyjmowanie i monta
ż
podzespo
ł
ó w
Dane techniczne
Uk
ł
ad p
ł
yty systemowej
Program konfiguracji systemu
Diagnostyka
UWAGA:
Napis UWAGA wskazuje wa
ż
n
ą
informacj
ę
,
która pozwala lepiej wykorzystać
posiadany komputer.
PRZESTROGA:
Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których postę
powanie niezgodne z instrukcjami mo
ż
e doprowadzi
ć
do uszkodzenia
sprz
ę
tu lub utraty danych.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Napis OSTRZE
ŻENIE informuje o sytuacjach, w których wystę
puje ryzyko uszkodzenia sprz
ę
tu, obra
ż
e
ń
cia
ł
a lub
ś
mierci.
Sample
This manual is suitable for devices