Dell OptiPlex 580 Service Manual download (Page 2 of 54)

Manual type:Service Manual
Pages:54
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 2 of 54
Povratak na stranicu sa sadr
ž
ajem
Baterija na mati
č
noj plo
č
i
Servisni priru
čnik za Dell™ OptiPlex™ 580 —
Mini-Tower
Uklanjanje baterije s mati
č
ne plo
č
e
1.
Slijedite postupke opisane u poglavlju
Prije rada na unutra
š
njosti ra
č
unala
.
2.
Povucite kop
č
u za u
č
vr
šć
ivanje dalje od baterije na mati
č
noj plo
č
i.
3.
Podignite bateriju iz njezinog utora i izvadite bateriju iz ra
č
unala.
UPOZORENJE:
Prije rada na unutra
š
njosti ra
č
unala pro
č
itajte sigurnosne upute koje ste dobili s ra
č
unalom. Dodatne sigurnosne informacije
potra
ž
ite na po
č
etnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.
Sample
This manual is suitable for devices