Dell OptiPlex 580 Service Manual download

Languages: Serbian
Manual type:Service Manual
Pages:54
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 54
Priru
č
nik za servis ra
čunara Dell™ OptiPlex™ 580 —
Faktor male forme
Napomene, oprezi i upozorenja
Ako ste kupili Dell™ rač
unar n serije, svaka referenca u ovom dokumentu na operativne sisteme Microsoft
®
Windows
®
nije primenljiva.
Informacije u ovom dokumentu podlo
ž
ne su promeni bez obave
š
tenja.
© 2010 Dell Inc. Sva prava zadrž
ana.
Reprodukovanje ovog materijala na bilo koji na
č
in bez pismene dozvole kompanije Dell Inc. je izri
č
ito zabranjeno.
Drugi za
š
titni znakovi i za
š
titna imena mo
ž
da
ć
e se koristiti u ovom dokumentu kao referenca na pravna lica koja pola
ž
u prava na za
š
titne znakove i imena ili njihove proizvode.
Kompanija Dell Inc. pori
č
e bilo kakav vlasni
č
ki interes nad za
š
titnim znakovima i za
š
titnim imenima, osim nad sopstvenim.
april 2010.
Rev. A00
Rad na ra
č
unaru
Uklanjanje i vra
ć
anje delova
Specifikacije
Raspored elemenata na mati
č
noj plo
č
i
Pode
š
avanje sistema
Dijagnostika
NAPOMENA:
NAPOMENA ukazuje na va
ž
ne informacije koje vam poma
ž
u da na bolji na
č
in iskoristite ra
č
unar.
OPREZ:
OPREZ ukazuje na mogu
ć
e o
š
te
ć
enje hardvera ili gubitak podataka ako se ne pridr
ž
avate uputstava.
UPOZORENJE:
UPOZORENJE ukazuje na mogu
ć
e o
š
te
ć
enje imovine, telesne povrede ili smrt.
Za
š
titni znakovi koji se koriste u ovom tekstu:
Dell
,
DELL
logotip
i OptiPlex
su za
š
titni znakovi kompanije Dell Inc.;
ATI Radeon
je za
š
titni znak
kompanije Advanced Micro Devices, Inc;
Intel
i
Core
su za
š
titni znakovi ili registrovani za
š
titni znakovi korporacije Intel;
AMD Athlon
,
AMD Sempron
i
njihove kombinacije su za
š
titni znakovi kompanije Advanced Micro Devices, Inc.;
Blu-ray Disc
je za
š
titni znak kompanije Blu-ray Disc
Association;
Microsoft
,
Windows,
Windows Vista
,
i
Windows Vista
dugme za po
č
etak
su za
š
titni znakovi ili registrovani za
š
titni znakovi korporacije
Microsoft u Sjedinjenim Ameri
č
kim Dr
ž
avama i/ili drugim zemljama.
Sample
This manual is suitable for devices