Dell OptiPlex 580 Service Manual download

Manual type:Service Manual
Pages:54
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 54
Servisni priru
čnik za Dell™ OptiPlex™ 580—
Small Form Factor
Napomene, oprezi i upozorenja
Ako ste kupili ra
čunalo Dell™ n Series, sve upute za operacijske sustave Microsoft®
Windows
®
u ovom dokumentu su neva
ž
e
ć
e.
Informacije navedene u ovom dokumentu podlo
ž
ne su promjeni bez prethodne obavijesti.
© 2010 Dell Inc. Sva prava pridrž
ana.
Bilo kakvo umno
ž
avanje ovog materijala bez pismenog dopu
š
tenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.
Za
š
titni znakovi kori
š
teni u ovom tekstu:
Dell
, logotip
DELL
i
OptiPlex
are za
š
titni su znakovi tvrtke Dell Inc.;
ATI Radeon
za
š
titni je znak tvrtke Advanced Micro Devices, Inc;
Intel
i
Core
za
š
titni su znakovi ili registrirani za
š
titni znakovi tvrtke Intel Corporation;
AMD Athlon
,
AMD Sempron
i kombinacije za
š
titni su znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc.;
Blu-
ray Disc
za
š
titni je znak tvrtke Blu-ray Disc Association;
Microsoft
,
Windows,
Windows Vista
,
i logotip gumba Start sustava
Windows Vista
za
š
titni su znakovi ili registrirani za
š
titni
znakovi tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim Ameri
č
kim Dr
ž
avama i/ili drugim zemljama.
Ostali za
š
titni znakovi i za
š
ti
ć
eni nazivi koji se koriste u ovom dokumentu ozna
č
avaju entitete koji su vlasnici tih znakova ili njihove proizvode. Tvrtka Dell Inc. odri
č
e se bilo
kakvih vlasni
č
kih interesa za navedene za
š
titne znakove i za
š
ti
ć
ene nazive, osim vlastitih.
Travanj 2010
Izmijenjeno izdanje A00
Rad na ra
č
unalu
Uklanjanje i ugradnja dijelova
Tehni
č
ki podaci
Izgled mati
č
ne plo
č
e
Postavljanje sustava
Dijagnostika
NAPOMENA:
NAPOMENA ukazuje na va
ž
ne informacije koje vam poma
ž
u da ra
č
unalo koristite na bolji na
č
in.
OPREZ:
OPREZ ukazuje na mogu
ć
e o
š
te
ć
enje hardvera ili gubitak podataka ako se ne po
š
tuju upute.
UPOZORENJE:
UPOZORENJE ukazuje na mogu
ć
e o
š
te
ć
enje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.
Sample
This manual is suitable for devices