Dell OptiPlex 580 Service Manual download

For devices:Dell OptiPlex 580
Languages:Czech
Manual type:Service Manual
Pages:54
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 54
Servisní příruč
ka po
čítače Dell™ OptiPlex™ 580 —
Small Form Factor
Poznámky, upozornění a varování
Pokud jste zakoupili po
čítač řady Dell™ n, neplatí pro vás žádný odkaz na operační systém Microsoft®
Windows
® uvedený v tomto dokumentu.
Informace v tomto dokumentu se mohou bez p
ředchozího upozornění změ
nit.
© 2010 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.
Jakákoli reprodukce těchto materiálů bez písemného povolení společ
nosti Dell Inc. je p
řísně zakázána.
Ochranné známky použité v tomto textu:
Dell
, logo
DELL
a OptiPlex
jsou ochranné známky společ
nosti Dell Inc.;
ATI Radeon
je ochranná známka společ
nosti Advanced Micro
Devices, Inc;
Intel
a
Core
jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společ
nosti Intel Corporation;
AMD Athlon
,
AMD Sempron
a
jejich kombinace jsou ochranné
známky společ
nosti Advanced Micro Devices, Inc.;
Blu-ray Disc
je ochranná známka společ
nosti Blu-ray Disc Association;
Microsoft
,
Windows,
Windows Vista
a
tla
čítko Start systému
Windows Vista
jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
V tomto dokumentu mohou být použ
ity dal
ší ochranné známky a obchodní názvy s odkazem na společnosti, které si na tyto známky a názvy činí nárok, nebo na jejich produkty.
Spole
č
nost Dell Inc. si ne
činí nárok na jiné ochranné známky a obchodní názvy než své vlastní.
Duben 2010
Revize A00
Práce s po
č
íta
č
em
Demontá
ž
a instalace sou
č
ástí
Specifikace
Uspo
ř
ádání základní desky
Nastavení systému
Diagnostika
POZNÁMKA:
POZNÁMKA označ
uje d
ů
le
žité informace, které umožňují lepší využití počítač
e.
UPOZORN
ĚNÍ:
UPOZORN
ĚNÍ označ
uje nebezpe
čí poškození hardwaru nebo ztráty dat v případě
nedodr
žení pokynů
.
VAROVÁNÍ:
VAROVÁNÍ upozorň
uje na mo
žné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.
Sample