Dell OptiPlex 580 Service Manual download

Languages: Turkish
Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 49
Dell™ OptiPlex™ 580 Servis El Kitabı —
Masaüstü
Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyar
ı
lar
Bir Dell™ n Serisi bilgisayar satı
n ald
ı
ysan
ı
z, bu belgede yer alan Microsoft
®
Windows
®
i
şletim sistemine referanslar geçerli değ
ildir.
Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değ
i
ş
tirilebilir.
© 2010 Dell Inc. Tüm hakları
sakl
ı
d
ı
r.
Dell Inc.'in yaz
ı
l
ı
izni olmadan bu materyallerin herhangi bir
şekilde çoğ
alt
ı
lmas
ı
kesinlikle yasakt
ı
r.
Bu metinde kullan
ı
lan ticari markalar:
Dell
,
DELL
logosu ve
OptiPlex
Dell Inc.'in ticari markalar
ı
d
ı
r;
ATI Radeon
Advanced Micro Devices, Inc;
Intel
ve
Core
, Intel Corporation'
ı
n ticari
veya tescilli ticari markalar
ı
d
ı
r;
AMD Athlon
,
AMD Sempron
ve bunlar
ı
n kombinasyonlar
ı
Advanced Micro Devices, Inc.'
ı
n ticari markalar
ı
d
ı
r;
Blu-ray Disc
, Blu-ray Disc Association'
ı
n
ticari markas
ı
d
ı
r;
Microsoft
,
Windows,
Windows Vista
ve
Windows Vista
ba
şlat düğ
mesi
Microsoft Corporation'n
ı
n Amerika ve/veya di
ğer ülkelerde ticari veya tescilli ticari markaları
d
ı
r.
Bu belgede, marka ve adlar
ın sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için baş
ka ticari marka ve ticari unvanlar kullan
ı
labilir. Dell Inc. kendisine ait olanlar
ı
n d
ışı
ndaki ticari
markalar ve ticari isimler üzerinde hiçbir mülkiyet hakkı
olmad
ığı
n
ı
beyan eder.
Nisan 2010
Rev. A00
Bilgisayar
ı
n
ı
zda Çal
ış
ma
Parçalar
ı
n Ç
ı
kart
ı
lmas
ı
ve Yerine Tak
ı
lmas
ı
Teknik Özellikler
Sistem Kart
ı
Düzeni
Sistem Kurulumu
Tan
ı
lamalar
NOT:
NOT, bilgisayar
ı
n
ı
zdan daha fazla yararlanman
ı
za yard
ım eden önemli bilgilere iş
aret eder.
D
İ
KKAT:
D
İ
KKAT, donan
ı
ma gelebilecek olas
ı hasara veya yönergeler izlenmezse veri kaybı
na i
ş
aret eder.
UYARI:
UYARI, meydana gelebilecek olas
ı
maddi hasar, ki
şisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamı
na gelir.
Sample
This manual is suitable for devices