Dell OptiPlex 580 Service Manual download

For devices:Dell OptiPlex 580
Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 49
Servicehåndbok for Dell™ OptiPlex™ 580—
Skrivebordsmodell
Merknader, forholdsregler og advarsler
Hvis du kjøpte en datamaskin i n
-
serien fra Dell™, gjelder ingen av henvisningene i dette dokumentet for operativsystemet Microsoft®
Windows
®
.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
© 2010 Dell Inc. Med enerett.
Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.
Varemerker som brukes i denne teksten:
Dell
,
DELL
- logoen og
OptiPlex
er varemerker for Dell Inc.;
ATI Radeon
er et varemerke for Advanced Micro Devices, Inc;
Intel
og
Core
er
enten varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation.
AMD Athlon
,
AMD Sempron
og kombinasjoner av disse er varemerker for Advanced Micro Devices, Inc.
Blu-ray
Disc
er et varemerke for Blu-ray Disc Association;
Microsoft
,
Windows
,
Windows Vista
og
Windows Vista
-startknappen
er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land.
Andre varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet som en henvisning til institusjonene som innehar rettighetene til merkene og navnene eller til produktene. Dell
Inc. fraskriver seg enhver eierinteresse i varemerker og varenavn som ikke er dets egne.
April 2010
Rev. A00
Arbeide på datamaskinen
Ta ut og sette inn deler
Spesifikasjoner
Hovedkortoppsett
System Setup (Systemoppsett)
Diagnostikk
MERK:
En MERKNAD inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt.
FORSIKTIG:
FORSIKTIG angir potensiell fare for maskinvaren eller tap av data hvis du ikke følger instruksjonene.
ADVARSEL:
En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall.
Sample