Dell Inspiron 5749 Specification download

Languages: Arabic
Manual type:Specification
Pages:22
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 22
تافص±ومل±
ض²رعل±
ماظنل± تا²و³ع²
ةرك±ذل±
ت°صو´ل±µ ذفان´ل±
¶زول±µ داعب·±
ر¸وي¹´ºل± »ئيب
¼½¾خ¿ل± ءانثأ
س´³ل± »حول
Àبرهºل± Áاي¿ل± ½اه²
±ري²اºل±
تÃاĸñ
»½Áاط¹ل±
و½ÅيÆل±
توÄل±
ضرعل± »شاش
ÇÈاÉول± تاقاطب ÊÁاق
Ëي¸اÆ´ل± »حول
ر³ويبمكل± ةئي´
»Ìلاعل± Íاɵ·± ىو¿Î²
ISA‑S71.04‑1985 Áايع² ÏدÅн ا´ك
G1
µيغش¶ل±
ن·زخ¶ل± ءا¸ثأ
ةÁ±رÐل± »جÁد ÑاطÒ
»½وئ² »جÁد 35 Óلإ
0
¼²
)Ô½اهÒرهف »جÁد 95 Óلإ 32 ¼²(
»½وئ² »جÁد
65
Óلإ –
40
¼²
)Ô½اهÒرهف »جÁد 149 Óلإ –
40
¼²(
)ÓÄق·± ÅÐل±( »ي¹Îنل± »بوÕرل±
)Öثاº¸ °ب( 90% Óلإ
10%
¼²
)Öثاº¸ °ب( 95% Óلإ
0%
¼²
*
)ÓÄق·± ÅÐل±( ز±¾¿×ñ
0.66 GRMS
1.30 GRMS
)ÓÄق·± ÅÐل±( تا²ÅÄل±
110 G
160 G
.مÅخ¿Î´ل± »ئيب Àكاн Øذل± ÀȱوÙعل± ز±¾¿×ñ ÖيÕ م±Åخ¿Éاب Úا̲
*
.ÛيغÙ¿ل± Åيق »¿باÜل± ݱرق·± Þرв ¶وº½ ا²Åنß »يÒاث À³³²
2
اهن²ز »ي¹يج ÖÄÒ »بذبà م±Åخ¿Éاب ÚاÌُ
½
.زاº¸Áñ áâµ Àف »¿باÜل± ݱرق·± Þرв ÚأÁ ¶وº½ ا²Åنß »يÒاث À³³²
2
اهن²ز »ي¹يج ÖÄÒ »بذبà م±Åخ¿Éاب ÚاÌُ
½
Sample
This manual is suitable for devices